พะเยา องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า วันที่ 19 ก.ค.62 เวลา 12.20 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายอำเภอปง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่ารายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่เกษตรกร และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผักเขตหนาวในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสิบสองพัฒนา บ้านปางค่าใต้ และบ้านปางค่าเหนือ จนกระทั้งปี พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยได้เล็งเห็นว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ดำเนินการส่งเสริมอาชีพได้ผลเป็นอย่างดี เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ทำหนังสือถึงมูลนิธิโครงการหลวงขออนุญาต ขยายเขตพื้นที่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพิ่มอีก 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จึงมีพื้นที่ส่งเสริมในความรับผิดชอบทั้งหมด...
เชียงราย องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมติดตามงานศูนย์พัฒนาดอยสะโง้ วันที่ 18 ก.ค.2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมคณะ ตามกำหนดการออกตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ บ.ดอยสะโง๊ะ หมู่ที่1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ และรับฟังรายงานการบรรยายผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในการนี้ได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้มีการทบทวน ตลอดจนปรับแนวทางการทำงานและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการกำกับดูแลเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตรงตามภารกิจของมูลนิธิ จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและปลูกต้น รวงผึ้ง ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการศูนย์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในครั้งนี้ แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน ณฐพัชร์ อภิโชคกุล สำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน
"ทหารพันธุ์ดี" กองทัพภาคที่ 3 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษกินเองที่บ้านภายในหน่วยทหาร ทั้งประหยัด สุขภาพดี กองทัพภาคที่ 3 ได้รังสรรค์ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ( เกษตรอินทรีย์ ) กองทัพภาคที่ 3 และการเพาะต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวแก่กำลังพล เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย พื้นที่กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้นำเมล็ดที่ได้รับนำมาเพาะกล้า อาทิ พริกหยวก พริกขี้หนู พริกกระเหรี่ยง กระเพรา มะละกอ คะน้า มะเขือเทศ และแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งดำเนินการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อนำเอาผลผลิตของข้าวเปลือกอินทรีย์ ไปเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนด้วย...
พิษณุโลก เปิดศูนย์อำนวยการพิธีการศพพระราชทาน บริการ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทำบุญและเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก โดยมี นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 พิษณุโลก กล่าวรายงานว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดไปให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีในประชุมเมื่อวันที่...
เชียงราย   ศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ในพื้นที่การค้า และการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน วันที่ 24 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่การค้าและการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ โดยมี นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนามูลนิธิกิจกรรมปิดทองหลังพระ และรักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นำกลุ่มเป้าหมายเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ในอำเภอชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ยาเสพติดจากอำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย จำนวน120 คน เข้ารับการอบรม การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดน จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ ด้วยการจัดให้มีการอบรมเรียนรู้ประสบการณ์ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรที่ 2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เข้าใจหลัการพัฒนาศาสตร์พระราชา และตามตำราแม่ฟ้าหลวง และสามารถทำแผนการดำเนินการโครงการ และนำองค์ความรู้กลับไปปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวต่อผู้เข้ารับการอบรมว่า...
นายอำเภอแม่สอด นำข้าราชการและประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายคลองปางมโนราห์ ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งชาด อำเภอแม่สอด พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ตัวแทนส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายคลองปางมโนราห์ ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว พระครูสุธีวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด ยังได้ร่วมนำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับฝายคลองปางมโนราห์ ถือเป็นฝาย ลำดับที่ 7 ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝน และลำดับที่ 20 กว่าของตำบลปะ อำเภอแม่สอด โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมจัดกันสร้างขึ้น เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งบริเวณดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่ป่าสำคัญของอำเภอแม่สอด เป็นป่าต้นป่า ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร...
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตาก เวลา 17.00 น. วันนี้ ( 28 พ.ค. 2562 ) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดตาก และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ,เข็มเครื่องหมาย พอ.สว,เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว.และโล่ ตามลำดับ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งพระราชทานของเล่นแก่บุตรหลานของราษฎรด้วย ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัดตาก เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท...
“เขื่อนภูมิพล”55 ปีในความทรงจำของคนไทย “เขื่อนภูมิพล”ปฐมบทของเขื่อนกักเก็บน้ำแห่งแรกของการชลประทานสมัยใหม่สร้างปิดกั้นแม่น้ำปิงที่มีต้นน้ำอยู่จังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งยังเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นและใหญ่ติดอันดับในเอเชียด้วยความจุ13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำยาวตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ลงมาถึงจังหวัดตากระยะทาง207 กิโลเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2507 นับถึงขณะนี้ก็กว่าครึ่งศตวรรษเข้าแล้ว นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งเริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2496 แล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่17 พฤษภาคมพ.ศ. 2507 เขื่อนนี้เดิมชื่อเขื่อนยันฮี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า”เขื่อนภูมิพล”เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมพ.ศ. 2500  เขื่อนภูมิพล สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตรสูง154 เมตรยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร  อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนโค้งที่สูงเป็นอันดับ 27 ของโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504 การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวเขื่อนระบบส่งไฟฟ้าและอาคารโรงไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 คุณูปการของเขื่อนภูมิพลใหญ่หลวงยิ่งแม้จุดเริ่มต้นจะผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสำคัญ เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำลายโรงไฟฟ้าหลักของรัฐเสียหายแทบสิ้นรวมทั้งความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำแต่ในการออกแบบได้ออกแบบในลักษณะเขื่อนอเนกประสงค์ นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วยังพ่วงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและระบบนิเวศไปในตัวที่ตั้งตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำล้วนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งสิ้น แต่ประโยชน์กลับเกื้อกูลพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของภาคกลางรวมทั้งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ  กว่า 54 ปี พิสูจน์แล้วว่า ถ้าไม่มีเขื่อนภูมิพลประเทศไทยคงไม่สามารถเจริญก้าวหน้ามาได้ถึงวันนี้ ทั้งเป็นฐานการผลิตและฐานน้ำอุปโภคบริโภคในที่ราบภาคกลางกว่า 20 จังหวัดในอีกด้านหนึ่งระยะเวลา 54 ปีเริ่มมีปัจจัยที่ลดขีดความสามารถของเขื่อนภูมิพล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทำให้ฝนเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณพื้นที่ระยะเวลารวมทั้งความต้องการใช้น้ำบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพลที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนน้อยลง นับแต่สร้างเขื่อนมามีน้ำไหลเต็มอ่าง 5 ปี อีก 40 กว่าปี ที่เหลือน้ำเข้ามาปกติบ้างน้อยกว่าปกติบ้าง ซึ่งเริ่มเห็นผลประการหลังมากขึ้นเป็นลำดับสวนทางกับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นของลุ่มน้ำเจ้าพระยา “ระยะหลังเขื่อนสิริกิติ์ จะเนื้อหอมมากขึ้น เพราะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมากจัดสรรน้ำลงมาช่วยลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้น ในขณะที่เขื่อนภูมิพลมีข้อจำกัดมากขึ้นกว่าเดิม” นายชูชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า  ปัญหาคือจะเอาน้ำจากไหนมาเติมเขื่อนภูมิพล เหนือเขื่อนภูมิพลขึ้นไปน้ำท่าส่วนหนึ่งจะไหลลงแม่น้ำสาละวินและน้ำปีหนึ่งๆมีน้ำท่าจากประเทศไทย ไหลลงสาละวินมากถึง 8,937 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นในลักษณะเดียวกับที่น้ำท่าของไทยไหลลงแม่น้ำโขง โดยที่ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์แม้แต่น้อย ผลการศึกษาระยะแรกพบว่ามีแนวผันน้ำมาเติมเขื่อนภูมิพลถึง 22 แนว แต่กรมชลประทานคัดกรองแล้วเหลือ2 แนว คือ 1.แนวส่งน้ำแม่น้ำเมย-แม่น้ำตื่นประกอบด้วยคลองผันน้ำจากแม่น้ำเมย ลำน้ำสาขาแม่น้ำสาละวินไปยังสถานีสูบน้ำเมย ก่อนส่งน้ำไปยังอุโมงค์อัดน้ำขึ้นไปถังพักแล้วไหลลงอุโมงค์ส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงไปลงแม่น้ำแม่ตื่น ก่อนไหลลงเขื่อนภูมิพลจะผันน้ำได้ปีละ 1,870 ล้านลูกบาศก์เมตรระยะทางของอุโมงค์ส่งน้ำ 16.33 กิโลเมตร ไหลลงแม่น้ำตื่นอีก 35...
ลำพูน รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน การแถลงมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคเหนือ และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ การขับเคลื่อนมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 678,736 ไร่ มีครัวเรือเกษตรกร 62,848 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ลำไย โดยมีพื้นที่ปลูก 270,245 ไร่ สร้างผลผลิตกว่า 2.5 แสนตันต่อปี นอกจากนี้จังหวัดลำพูน มีการเลี้ยงโคนมเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือตอนบน ผลิตน้ำนมดับได้เฉลี่ยวันละ 125 ตัน มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท/วัน สำหรับด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน จังหวัดลำพูน...
อำเภอพิชัยจัดกิจกรรม (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก วันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 9.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณบึงประมง บุ่งนอก-บุ่งใน วัดเกาะวารี บ้านท่ามะปราง หมู่ที่1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย กล่าวรายงาน  การเปิดโครงการฯ หรือ Kick Off และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"...