กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี” พิษณุโลก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.05 น. ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี โดยรองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผู้แทนกองทัพบก เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ ทรงติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ การปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ของหน่วยทหาร และตำรวจในพื้นที่

จากนั้น พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวสารปทุมธานี 1 เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 15 ตัน เพื่อพระราชทานให้แก่แม่ทัพภาคที่ 3 ในโครงการทหารพันธุ์ดี และพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชแก่กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1

จากนั้น ทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ติดตามการดำเนินงานและความร่วมมือผลิตปลาน้ำจืดพระราชทานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ออนไลน์) โครงการผลิตพันธุ์แพะพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ออนไลน์)

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวาย พันธุ์ไก่เหลืองหางขาว (พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว ลูกไก่ (คละเพศ) 100 ตัว) เพื่อป้องกันสายเลือดชิด พระราชทานพันธุ์กบแก่ตัวแทนราษฎรจำนวน 1 ราย พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดาแก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 1 ราย และพระราชทานพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว แก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 1 ราย

ต่อมาเวลา 12.10 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนทหารพันธ์ุดี ทอดพระเนตรฐานการฝึกอบรมของโรงเรียนฯ ประทับรถรางพระที่นั่งไปยังโครงการผลิตพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล ทอดพระเนตรและให้นมแพะ พร้อมรับฟังการถวายรายงานการผลิตผักปลอดภัยอีกด้วย