องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าโงพยาบาล

จากนั้นเข้าห้องประชุมจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย รับมอบเงินบริจาคเพื่อปรับปปรุงหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5 อาคาร 6 จำนวน 6 ห้อง และมอบของที่ระลึกมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย มอบถุงพระราชทานแก่ตัวแทน เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ป่วยตามตึกต่างๆ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย และคณะสมาชิกวุฒิสภา อาทิ นายสุวพันธ์ุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมมาธิการวิสามัญการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประทศ วุฒิสภา เป็นต้น

ต่อมาเวลา 13.00 น.เดินทางไปโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินงานโรงเรียนสนับสนุนโดยคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้คณะกรรมมาธิการวิสามัญการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

เวลา 13.40 น.เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน “Healthy City Model : เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน ตำบลนาบัว”ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) นาบัว ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกและในเวลา 15.45 น. จึงเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร