โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์

วันที่ 26 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพบก เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน และประเทศชาติโดยรวม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567

สำหรับจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นที่รู้จักทั่วไป โดยเป็นผู้ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ตั้งอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ จ.พิษณุโลก ด้วยการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นหมื่นชิ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย

นอกจากนี้ จ่าสิบเอกทวี ยังเป็นผู้บุกเบิกการหล่อพระพุทธรูปเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก หรือโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ หรือเพชรน้ำงามแห่งวงการช่างศิลป์ก็ว่าได้ โดยโรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)นี้ เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าศึกษาขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูป ตามวิธีช่างโบราณที่เรียกว่า ช่างสิบหมู่ ด้วยฝีมือช่างที่ประณีตบรรจง และเปิดให้เข้าชมทุกวัน