กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ 60 นาย พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ซ้ำซาก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 60 นาย ลงพื้นที่เสี่ยง และไฟไหม้ซ้ำซาก เพื่อป้องปรามการเผาป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง  25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุดลาดตระเวนดังกล่าว จัดจากหน่วยทหารในพื้นที่ 6 หน่วยประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33, กรมรบพิเศษที่ 5 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารราบที่  กรมทหารราบที่ 7, กองพันพัฒนาที่...
กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปรับแผนการปฏิบัติเน้นการลาดตระเวน หลังภาคเหนือเกิดจุด Hotspot วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (รอง ผบ.บก. ศฟป.ทภ.3 สน.)  กล่าวว่า จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีค่า PM 2.5 ระหว่าง 25 - 111  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 41 - 145  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 25 – 221   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง...
เชียงใหม่ อธิบดี ปภ. ตรวจความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เฝ้าระวังเข้ม เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วันที่ 21 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. ที่ สนาม ฮ. กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7 ) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32 (ฮ.ปภ.32) ที่มาปฏิบัติการบินเพื่อควบคุมไฟป่าในพื้นทีภาคเหนือ โดยมี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า  ละหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมรับชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า  สถานการณ์ในภาพรวมของไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึงปัจจุบัน ลดลงกว่า 50 %  แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่...
24 สถานีวิทยุเครือกองทัพบกที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน พ.อ.วรพงษ์  รอตภัย  รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 เปิดเผยว่า สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 จำนวน 24 สถานี ในพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาในพื้นที่โล่ง เขาขยะ เศษวัชพืชต่างๆ   เป็นการลดปริมาณหมอกควันที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้.ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2563 สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 ได้ผลิตสปอตภาษาไทยภาษาถิ่นและภาษาชนเผ่าในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อให้ประชาชนลดการเผา  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการภาคบังคับของสถานีจำนวน  4 รายการ ได้แก่ รายการข่าวยามเข้า เวลา 06.00-07.00 น. ดำเนินรายการโดยคุณสุรเชษฐ์   มากร ,รายการรอบรั้วสีเขียว เวลา 07.30 – 08.00 น.ดำเนินรายการโดยคุณภัทราวดี   เกิดบาง ,รายการพลังแผ่นดิน เวลา 12.05...
บก.คฟป.ทภ.3 สน.ส่ง ฮ.ปภ.KA-32  บินทิ้งน้ำ 42 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 84,000 ลิตร  26 ชั่วโมงบิน ควบคุมไฟป่า ลูำพูน- เชียงใหม่ วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการรายงายของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) พบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาว ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น ซึ่งบางพื้นที่ยังมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ช่วงของการหยุดเผาในเดือน มีนาคม เช้าวันนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 32 - 90...

กองทัพภาคที่ 3 จับมือกระทรวงมหาดไทย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32  ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ(คลิป) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) กล่าวว่า ขณะนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 2 ลำ มาประจำการที่กองพลทหารราบที่ 7 ( พล.ร.7 ) อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับภารกิจขึ้นบินปฏิบัติการควบคุมไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รองแม่ทัพภาคที่...
กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาต่อเนื่อง  ล่าสุดค่า PM 2.5 พุ่งสูงสุดพื้นที่อำเภอแม่สอด วันที่ 12 มกราคม 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บก.คฟป.ทภ.3 สน. ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย เนื่องจากในช่วงนี้ฝนไม่มีและลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ควรมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ปัญหาหมอกควันกระทบกับประชาชน รายงานล่าสุดเช้าวันนี้ สำหรับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13 - 56  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 23 -...
กองทัพภาคที่ 3 สน.ร่วมหน่วยงานสังกัดกระทรวง ทส.บินลาดตระเวนพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ปรับแผนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง(คลิป) พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมคณะ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 บินลาดตระเวน พื้นที่ รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่-ตาก-ลำพูน บริเวณ รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย - บ้านนา สามเงา - อ.ลี้ - อ.บ้านโฮ่ง โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ AS-350...
เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า ป้องกันไฟป่าและฝุ่นควัน วันที่ 4 ก.พ. 64 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  หน่วยงานราชการ  กองกำลังทหาร และสถาบันการศึกษา เป็นกำลังหลัก ทั้งนี้ จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบ เสียหายเป็นวงกว้าง  จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยเห็นว่า การสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับใช้ในการดับไฟป่า  ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำฝายชะลอน้ำ  เพื่อช่วยในการกักเก็บน้ำ  เพิ่มความชุ่มชื้น  ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟป่าในกรณีฉุกเฉินได้  โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ตั้งเป้าหมายในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ให้ได้ 1,009 ฝาย  ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆ ตามโอกาสที่เหมาะสมจนครบตามเป้าที่ตั้งไว้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ...
มทบ.39 จัดอบรมวิธีดับไฟป่าให้ทหาร เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกสถานการณ์ วันที่ 4 ก.พ. 2564 พล.ต.นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 (ผบ.มทบ.39)ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าไปสนับสนุนหน่วยงาน ในการดับไฟป่า หากมีการร้องขอความช่วยเหลือ  โดยมีชุดเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการสกัดกั้นและการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ได้มีการสาธิตวิธีการดับไฟป่า ความรู้เบื้องต้นในการดับไฟป่า และขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ตลอดทั้งการป้องกันตนเองขณะเข้าพื้นที่ที่เกิดไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังพล มทบ.39 ได้ทำการฝึกฝนปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า และการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดยที่ผ่านมาเกิดฝุ่นละอองขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 ในอากาศของจังหวัดพิษณุโลก จาก air4thai สถานีตรวจอากาศ บริเวณสวนชมน่าน อ.เมืองพิษณุโลก กรมควบคุมมลพิษ พบว่ายังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ...
error: Content is protected !!