เชียงใหม่ อธิบดี ปภ. ตรวจความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เฝ้าระวังเข้ม เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วันที่ 21 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. ที่ สนาม ฮ. กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7 ) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32 (ฮ.ปภ.32) ที่มาปฏิบัติการบินเพื่อควบคุมไฟป่าในพื้นทีภาคเหนือ โดยมี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า  ละหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมรับชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า  สถานการณ์ในภาพรวมของไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 ถึงปัจจุบัน ลดลงกว่า 50 %  แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่...
24 สถานีวิทยุเครือกองทัพบกที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน พ.อ.วรพงษ์  รอตภัย  รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 เปิดเผยว่า สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 จำนวน 24 สถานี ในพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาในพื้นที่โล่ง เขาขยะ เศษวัชพืชต่างๆ   เป็นการลดปริมาณหมอกควันที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้.ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2563 สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 ได้ผลิตสปอตภาษาไทยภาษาถิ่นและภาษาชนเผ่าในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อให้ประชาชนลดการเผา  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการภาคบังคับของสถานีจำนวน  4 รายการ ได้แก่ รายการข่าวยามเข้า เวลา 06.00-07.00 น. ดำเนินรายการโดยคุณสุรเชษฐ์   มากร ,รายการรอบรั้วสีเขียว เวลา 07.30 – 08.00 น.ดำเนินรายการโดยคุณภัทราวดี   เกิดบาง ,รายการพลังแผ่นดิน เวลา 12.05...
บก.คฟป.ทภ.3 สน.ส่ง ฮ.ปภ.KA-32  บินทิ้งน้ำ 42 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 84,000 ลิตร  26 ชั่วโมงบิน ควบคุมไฟป่า ลูำพูน- เชียงใหม่ วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการรายงายของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) พบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาว ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น ซึ่งบางพื้นที่ยังมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ช่วงของการหยุดเผาในเดือน มีนาคม เช้าวันนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 32 - 90...

กองทัพภาคที่ 3 จับมือกระทรวงมหาดไทย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32  ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ(คลิป) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) กล่าวว่า ขณะนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 2 ลำ มาประจำการที่กองพลทหารราบที่ 7 ( พล.ร.7 ) อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับภารกิจขึ้นบินปฏิบัติการควบคุมไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รองแม่ทัพภาคที่...
กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาต่อเนื่อง  ล่าสุดค่า PM 2.5 พุ่งสูงสุดพื้นที่อำเภอแม่สอด วันที่ 12 มกราคม 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บก.คฟป.ทภ.3 สน. ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย เนื่องจากในช่วงนี้ฝนไม่มีและลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ควรมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ปัญหาหมอกควันกระทบกับประชาชน รายงานล่าสุดเช้าวันนี้ สำหรับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13 - 56  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 23 -...
กองทัพภาคที่ 3 สน.ร่วมหน่วยงานสังกัดกระทรวง ทส.บินลาดตระเวนพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ปรับแผนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง(คลิป) พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมคณะ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 บินลาดตระเวน พื้นที่ รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่-ตาก-ลำพูน บริเวณ รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย - บ้านนา สามเงา - อ.ลี้ - อ.บ้านโฮ่ง โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ AS-350...
เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า ป้องกันไฟป่าและฝุ่นควัน วันที่ 4 ก.พ. 64 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  หน่วยงานราชการ  กองกำลังทหาร และสถาบันการศึกษา เป็นกำลังหลัก ทั้งนี้ จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบ เสียหายเป็นวงกว้าง  จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยเห็นว่า การสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับใช้ในการดับไฟป่า  ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำฝายชะลอน้ำ  เพื่อช่วยในการกักเก็บน้ำ  เพิ่มความชุ่มชื้น  ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟป่าในกรณีฉุกเฉินได้  โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ตั้งเป้าหมายในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ให้ได้ 1,009 ฝาย  ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆ ตามโอกาสที่เหมาะสมจนครบตามเป้าที่ตั้งไว้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ...
มทบ.39 จัดอบรมวิธีดับไฟป่าให้ทหาร เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกสถานการณ์ วันที่ 4 ก.พ. 2564 พล.ต.นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 (ผบ.มทบ.39)ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าไปสนับสนุนหน่วยงาน ในการดับไฟป่า หากมีการร้องขอความช่วยเหลือ  โดยมีชุดเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการสกัดกั้นและการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ได้มีการสาธิตวิธีการดับไฟป่า ความรู้เบื้องต้นในการดับไฟป่า และขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ตลอดทั้งการป้องกันตนเองขณะเข้าพื้นที่ที่เกิดไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังพล มทบ.39 ได้ทำการฝึกฝนปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า และการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดยที่ผ่านมาเกิดฝุ่นละอองขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 ในอากาศของจังหวัดพิษณุโลก จาก air4thai สถานีตรวจอากาศ บริเวณสวนชมน่าน อ.เมืองพิษณุโลก กรมควบคุมมลพิษ พบว่ายังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ...
ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่อุ้มผาง ติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน วันที่ 3 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง  นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  หน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) , หน่วยทหารในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง , สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
กองกำลังผาเมือง ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองข้ามแดน ผ่านคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย - เมียนมา พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าโดยใช้การประชุมของคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย - เมียนมา (TBC) ทั้งนั้ เพื่อขอความร่วมมือประเทศเมียนมาในการควบคุมการบริหารจัดการพื้นที่การเผา เนื่องจากหมอกควันข้ามแดนส่วนมากมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่การเกษตรของฝั่งประเทศเมียนมา ส่งผลให้เกิดจุดความร้อนสะสมจนเป็นสาเหตุของปัญหา PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ทางด้าน พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้มีหนังสือถึง  พ.อ.ต่อสิ่นอู ผบ.บก.ยศ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อขอความร่วมมือทางฝั่งประเทศเมียนมาในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร และควบคุมการเผา ลดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่  และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวตลอดจนสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก
error: Content is protected !!