สาธิต ม.นเรศวร แสดงโขนสืบสานเผยแพร่ศิลปะไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะโขนและการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการจัดแสดงในตอน “พิเภกสวามิภักดิ์และยกรบ”

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดการฝึกทักษะศิลปะการแสดงโขนจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยคณะวิทยากรของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 67 คน เป็นบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 65 คน และนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนอื่น 2 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถ และความมานะพยายามของคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะช่วยธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และทรงคุณค่าของชาติ ตลอดจนร่วมสืบสานและเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนของไทยให้เป็นที่รู้จักสืบต่อไป โดยการจัดงานในปีนี้จัดแสดง ณ สนามฟุตบอล อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.