พิษณุโลก จัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถีและของดีเมืองพรหม”ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2567 และมีนายณรงค์ไชย บุตตวงค์ นายอำเภอพรหมพิราม กล่าวรายงาน ภายในพิธีมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอพรหมพิรามร่วมเปิดงานจำนวนมาก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท

ในโอกาสนี้นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โครงการ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวมกลุ่มในการผลิตเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจให้กับประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง/ไก่ชน ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอพรหมพิราม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และสามารถนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดพิษณุโลกต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดอาหารที่ทำจากกล้วย ประกวดข้าวหลาม และการแข่งขันจับปลาไหล รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ และมหรสพอีกมากมาย.