อบจ.พิษณุโลก จัดประกวดประดิษฐ์กระทง ภายในงานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและชมการจัดงานประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง ภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนครสรลงงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักบึงราชนกมากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทงออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทเด็กและเยาวชน และมีกรรมการผู้ทรงเกียรติร่วมตัดสินการประกวดครั้งนี้ ผลการประกวดปรากฎว่า รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม center of cultural studies ได้เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ร้านมวลดอกไม้พิษณุโลก เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนรุ่นประเภทเด็กและเยาวชน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนผดุงราษฎร์ ฉลองครบรอบ 125 ปี เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล.