"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" สถาปนา "พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา" พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในโครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดขึ้น ที่ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สำนักพระราชวังประกาศว่า ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562...
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมรับมือผู้ป่วยโรคลมร้อน Heat Stroke กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมรับมือโรค "ฮีทสโตรก" ให้กับกำลังพลทหารเกณฑ์ที่ต้องฝึกกลางแดด ร่วมถึงเตือนประชาชนรับมือโรคฮีทสโตรก แนะการป้องกัน และดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงผลงานของกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ พันเอกพิเศษ อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผู้ป่วย จากความร้อน หรือโรคฮีทสโตรก Heat Stroke เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ข่าวสาร การเตรียมตัวรับกับปัญหาความร้อน หรือโรคฮีทสโตรก สาเหตุจากอุณหภูมิสูงมากในช่วงนี้ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ...
กรมศิลปากร บวงสรวง“พระองค์ดำ“ ขอรื้ออาคารบดบังศาลหลังเก่า ร่อนสาส์นเชิญกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธีบวงสรวงรื้อและออกแบบใหม่ทำสัญญาจ้างแล้ว รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดที่วธ0416 / 966 ลงวันที่17 เมษายน2562  เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียนกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งที่ส่งมาด้วย1.สำเนาสัญญาจ้าง  เลขที่7 / 2562 ลงวันที่9 เมษายน2562 2.กำหนดการพิธีบวงสรวง โดยหนังสือมีเนื้อหาระบุว่า”ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติกรณีก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งสรุปประเด็นจากการประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่และบทบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมซึ่งทุกฝ่ายประกอบด้วยพลโทวิจักฐ์สิริบรรสพแม่ทัพภาคที่3 นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรมีความเห็นร่วมกันว่าจะดำเนินการย้ายพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างณตำแหน่งใหม่ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมโดยกรมศิลปากรเป็นผู้กำหนดตำแหน่งในการก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น” “ในการนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการออกแบบงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันทน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่7 / 2562 ลงวันที่9 เมษายน2562 เริ่มสัญญาวันที่10 เมษายน2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่10 กันยายน2562 ระยะเวลาดำเนินการ174 วัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์สำนักศิลปกรที่6 สุโขทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงขึ้นจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันจันทร์ที่22 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อนางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้กลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย ศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(พ.พ.)โดยมีศิษย์เก่าพ.พ.14-16 เป็นแกนนำ และชาวพิษณุโลก มีการเคลื่อนไหวคัดค้านกิจกรรมหลายรูปแบบที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารพระตำหนักบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเก่าและจะทำการย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์มาประดิษฐาน นับว่าศาลหลังเก่ามีคุณค่าทางจิตใจของชาวพิษณุโลกเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินในรัฐพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่25 มกราคม2505  ข่าวแจ้งด้วยว่า กลุ่มเรารักษ์ศาลฯโดยการนำของ พ.อ.เชาว์ เกตุดี ประธานชมรมศิษย์เก่า พ.พ.14-16 และนายมนตรี ศรีภิรมย์ เลขาชมรมฯได้เคยยื่นหนังสือคัดค้านต่อแม่ทัพภาคที่3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและอธิบดีกรมศิลปากร นอกจากนั้น ยังเคยเดินทางไปยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าต่อนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีคนปัจจุบันอีกด้วย  
กองทัพสหรัฐว้า สวนสนามเฉลิมฉลองการหยุดยิง สร้างสันติภาพกับรัฐบาลพม่า กองทัพสหรัฐว้า UWSA - United Wa State Army จัดงานเฉลิมฉลองการหยุดยิงสร้างสันติภาพกับรัฐบาลพม่าครบรอบ 30 ปี วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่เมืองปางซาง (ป๋างคำ) เมืองหลวงเขตปกครองว้า ในภาคตะวันออกรัฐฉาน ติดกับชายแดนจีนด้านมนฑลยูนาน มีการแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ประกอบด้วย หน่วยทหารราบ หน่วยรบพิเศษ หน่วยทหารหญิง หน่วยปืนใหญ่ หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ รวมกำลังพลหลาย 1,000 นาย นอกจากนี้มียานยนต์ต่างๆ สำหรับใช้ในการทหาร รวมถึงเครื่องบินไร้คนขับมาแสดงอีกด้วย ในงานนอกจากมีผู้นำระดับของกองทัพว้าทุกภาคส่วนเข้าร่วมแล้ว มีตัวแทนจากรัฐบาลพม่า ตัวแทนจากจีน และตัวแทนกองกำลังติดอาวุธชนชาติต่างๆ ในสหภาพพม่าได้รับเชิญเข้าร่วมด้วย วันที่ 17 เมษายน 2532 กองทัพว้าแดงได้แยกตัวออกจากพรรคคอมมิวนิสต์พม่า จัดตั้งเป็นกองทัพสหรัฐว้า(United Wa State Army : UWSA) จากนั้นได้ทำสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาลทหารพม่า การทำสัญญาหยุดยิง...
พะเยา เทศบาลตำบลแม่ปืม สืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิม โดยจัดให้มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย รำวงมาตรฐาน รวมทั้งผู้สูงอายุสุขภาพดีนอกจากนั้นยังได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน การประกวดรำวงมาตรฐาน การประกวดก่อเจดีย์ทราย รวมทั้งการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีของหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานสงกรานต์สืบสานประเพณีล้านนา ที่ทางเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ ที่เคยสืบทอดกันมายาวนาน โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการประกวดรำวงมาตรฐาน การประกวดก่อเจดีย์ทราย ของแต่ละหมู่บ้านการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี นอกจากนั้นยังได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน มีผู้สูงอายุและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ถือเป็นบรรยากาศสงกรานต์ที่ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป  
ตแม่ทัพภาคที่ 3 นำคณะ ขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ตรวจติดตามทำแนวกันไฟป่า สถานการณ์หมอกควัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ,อาสาสมัครดับไฟป่า ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เดินขึ้นเขาดอยหลวงเชียงดาว บริเวณหลังวัดบ้านถ้ำเชียงดาว เพื่อตรวจเยี่ยมดูการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้ เจ้าหน้าที่ชุดับไฟป่าได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน และสาธิตสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงวิธีในการดับไฟป่าอย่างถูกต้อง โดยมี ร้อยโทกฤษฎา สืบศรีชัย นายทหารฝ่ายยุทธการกองบังคับการควบคุมที่ พร้อมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของหน่วย, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ,กองกำลังผาเมือง, หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงดาว, เจ้าหน้าที่ส่วนงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ตำบลเชียงดาว...
Iนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดดังกล่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับจำนวนมาก โดยมีพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เป็นผู้นำเรียนข้อมูลของบ่อน้ำ ซึ่งบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัดบุพพาราม มีอายุกว่า 500 ปี  ซึ่งจะใช้เป็นน้ำทรงอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ วัดบุพพาราม เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2040 มีบ่อน้ำอายุกว่า 500 ปี ปัจจุบันมีการทำอิฐเป็นรั้ว...
พะเยา ชาวอาชีวศึกษาภาคเหนือ ระดมเครื่องพ่นละอองน้ำช่วยเหลือลดปัญหาหมอกควัน วันที่ 2 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาชีวศึกษาภาคเหนือและอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งในภาคเหนือ ระดมเครื่องพ่นละอองน้ำที่มีหลากหลายรูปแบบ เข้าทำการฉีดพ่นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยจะได้ดำเนินการติดตั้งบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งสถานที่ที่เป็นย่านชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมโครกรัม ล่าสุดอยู่ที่ 80 ไมโครกรัม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นายวุฒิชัย เสาวโกมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องมือในเรื่องของการพ่นละอองน้ำรวมทั้งหน้ากากอนามัย ที่ทางสำนักงานการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาได้เดินทางมามอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังสถานการณ์หมอกควันเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดี โดยทางดรอ. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เดินทางมาส่งมอบ และได้นำนโยบาย ดำเนินการให้สถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งอาชีวะทั่วประเทศได้ดำเนินการในการนำเครื่องพ่นน้ำลดหมอกควัน ที่มีหลากหลายรูปแบบเข้ามาทำการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งสถาบันการอาชีวะของจังหวัดพะเยา ได้มีการผลิตเครื่องพ่นน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันเข้ามาดำเนินการในการแก้ไขปัญหากรณีหมอกควันดังกล่าว นอกจากนั้นอาชีวศึกษายังได้มีการดำเนินการให้สถาบันอาชีวะ ทั่วประเทศได้มีการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและรวมทั้งได้ดำเนินการจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อเป็นการเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีสภาพที่จะเป็นเหตุให้ก่อเกิดไอเสียได้ ซึ่งได้ดำเนินการทำการตรวจเช็คสภาพรถให้กับประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันดังกล่าว สัมภาษณ์... ดรอ. ศสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสากรรม ขณะที่นายสถิต ปริปุณญากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพะเยา...
นายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ระบุเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชาชน ขอให้เร่งแก้ปัญหาภายใน 7 วัน ภารกิจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังปกคลุมไปด้วยหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยังเกินค่ามาตรฐาน โดยได้มอบสิ่งของสนับสนุนการปฎิบัติงานให้แก่กำลังพล ประกอบด้วย เครื่องมือดับไฟป่า หน้ากากอนามัย รวมทั้งอาหารและน้ำดื่ม โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ และขอให้เร่งแก้ปัญหาภายใน7 วัน จุดhotspot ต้องหมดไปเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นได้เดินทางมายังห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในภารกิจของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รายงานการปฎิบัติ ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ จากนั้นนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สรุปสถานการณ์ และการดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง 61 วันห้ามเผา ก่อนที่ตัวแทนภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 3...