เทศบาลนครพิษณุโลก รับโล่รางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์ลูน ชั้น 3 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เข้ารับโล่รางวัล โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การส่งเสริมและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ถือเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการบริการสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีมาตรฐาน สมบูรณ์ พูนสุข ได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บนพื้นฐานของการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง