พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ กับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เ พื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โครงการเกษตรในโรงเรียน โครงการยุวเกษตรอัจฉริยะ โครงการอาหารเช้าในโรงเรียน โดยนายสาโรจน์ ศิริเมือง ผู้แทนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แ

โดยด้รับเกียรติจากนายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 จำนวน 5 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กในพื้นที่ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 884,420 บาท ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านใบหนา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 250,000 บาท
2.โรงเรียนบ้านนาเกียน โครงการเกษตรในโรงเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ และสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน งบประมาณ 30,000 บาท
3.โรงเรียนบ้านห่างหลวง โครงการยุวเกษตรอัจฉริยะอย่างพอเพียง งบประมาณ 100,420 บาท
4.โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ โครงการสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ งบประมาณ 300,000 บาท
5.โรงเรียนบ้านแม่โขง โครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กในโรงเรียน งบประมาณ 204,000 บาท
มูลนิธิ ซ
ี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งมั่นดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนและมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น