อบจ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน-ด้อยโอกาส

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปีการศึกษา 1/2567 ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ, ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก, หอประชุมเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม และศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์

โดยมี นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาฯ แขกผู้มีเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน ยากไร้หรือด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ยากไร้หรือด้อยโอกาส

โดยในการมอบทุนการศึกษาฯ ครั้งนี้ อำเภอบางระกำ มีนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสฯ ครั้งนี้ จำนวน 17 ราย แบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 รายๆ ละ 1,000 บาท , มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 รายๆ 2,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 2 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 28,000 บาท

อำเภอเมืองพิษณุโลก มีนักเรียนเข้ารับมอบทุนฯ จำนวน 170 ราย แบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 101 รายๆ ละ 1,000 บาท , มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 55 รายๆ 2,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 14 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 253,000 บาท , อำเภอพรหมพิราม มีนักเรียนเข้ารับมอบทุนฯ จำนวน 67 ราย แบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 21 รายๆ ละ 1,000 บาท , มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 รายๆ 2,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 15 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 128,000 บาท และอำเภอวัดโบสถ์ มีนักเรียนเข้ารับมอบทุนฯ จำนวน 70 ราย แบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 37 รายๆ ละ 1,000 บาท , มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 รายๆ 2,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 6 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 190,000 บาท

ทั้งนี้สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้ มีนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวนทั้งสิ้น 896 ราย แบ่งตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา จำนวน 374 ราย รายะล 1,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 340 ราย รายละ 2,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 100 ราย รายละ 3,000 บาท และระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 82 ราย รายละไม่เกิน 33,000 บาท.