อบจ.พิษณุโลก MOU รับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.เพิ่มอีก 10 แห่ง พร้อมยกระดับบริการประชาชน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา, รพ.สต. ห้วยเฮี้ย, รพ.สต.บ้านนาคล้อ, รพ.สต.นิคมทุ่งสาน, รพ.สต.บ้านกระบัง, รพ.สต.บ้านคลองตาล, รพ.สต. มะตูม, รพ.สต.อรัญญิก, รพ.สต.บ้านป่า และ รพ.สต. บ้านแหลมโพธิ์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โดยมี นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และนางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 37 แห่ง และปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 แห่ง

ตามแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีฯ ได้กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งมอบข้อมูลภารกิจ กรอบงบประมาณ อัตรากำลังบุคลากรและพัสดุครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ที่จะถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบภารกิจสาธารสุขได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับการบริการประชาชนด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน.