ผู้ว่าฯ พิษณุโลก บันทึกข้อตกลง (MOU) “สถานศึกษาสีขาว”ร่วมลงนามกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.ณ ห้องนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัด (กศจ.) พิษณุโลก และมีการบันทึกข้อตกลง(MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างจังหวัดพิษณุโลก กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ระดมสรรพกำลังดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจร่วมลงนามกับนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก, นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ,นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2, นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3,นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และนายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า บันทึกข้อตกลงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ จึงขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามแนวทางของบันทึกข้อตกลง ระหว่างจังหวัดและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเกิดความปลอดภัยจากภัยคุกคามในขีวิตทุกรูปแบบ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย