ชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จ.พิษณุโลก จัดงาน “ 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ศาลาประสาทธรรมวัตร วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เป็นประธานเปิดงานวันวิทยุกระจายเสียงไทยปีที่ 94 โดยมี นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ประธานชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ที่ให้เกียรติร่วมงาน

นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากการรายงานของประธานชมรมฯทำให้ทราบว่าบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมี 10 สถานี 12 ความถี่ ได้มีการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน “บิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงไทย” และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรด้านวิทยุกระจายเสียงในอดีตที่ล่วงลับรวม ทั้งยังมีการประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลต่อการร่วมกันพัฒนางานด้านวิทยุกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่ออย่างประโยชน์ต่อพี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

สำหรับ ชมรมสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 สมาชิกของชมรม ประกอบด้วย

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  3 .สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 (ส่วนหน้าเมืองสองแคว)
  4 .สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
  5 .สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 010
 3. 6.สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 8 (สทร. 8)
  7 .สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์พิษณุโลก
  8.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
  9 .สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยชมรมฯ มีความมุ่งมั่นร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของคนในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนาสังคมให้มีคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยและเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่ออย่างประโยชน์ต่อพี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง