ปศุสัตว์เชียงราย แก้ปัญหากระบือขาดแหล่งน้ำ เร่งก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย สำนักงานปศุสัต์อำเภอแม่จัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานเชียงราย และฝ่ายปกครองอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นำหญ้าอัดก้อน จำนวน 8,000 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับ กลุ่มปางควายผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่เวียงหนองหล่ม ณ ปางควายบ้านต้นบาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มปางควายฯ

เนื่องจากในพื้นที่ประสบปัญหาจากภัยแล้งอย่างรุนแรง และ ในพื้นที่เวียงหนองหล่ม มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ของกรมชลประทาน จึงทำให้แหล่งอาหาร หรือหญ้าสำหรับเลี้ยงกระบือไม่เพียงพอต่อจำนวนกระบือที่มากถึง 1,700 ตัว

ทั้งนี้ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีทำการขนลำเลียงหญ้าอัดก้อน จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ยังพื้นที่ประสบปัญหา หลังจากที่ได้รับการร้องขอจาก กลุ่มปางควายผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่เวียงหนองหล่ม

นายพืชผล น้อยยาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน หลังจากที่ทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมวางแผน เพื่อช่วยเหลือกระบือทันที และอนาคตเตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะยาวในการที่จะสร้างแหล่งอาหารใหม่ ให้กับกระบือ ด้วยการทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้ารูซี่ จากนั้นจะกระจายไปในพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรของกระบือ ซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็จะติดปัญหาเรื่องกระบือขาดแคลนอาหารลงได้

อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานในพื้นที่ มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่กระบือขาดแหล่งอาหาร ซึ่งจะได้มีการประสานงานกับทาง กลุ่มปางควายผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่เวียงหนองหล่ม เพื่อเข้าถึงปัญหาโดยเร็ว