ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประำปี 2565

​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567ณ หอประชุมมหาราช อาคารองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

​ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​

​ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาเอกจำนวน 156 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 532 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 5,622 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,310 คน

​มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิสัยทัศน์คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” มุ่งนำองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมส่งเสริมพัฒนามิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้สามารถขับเคลื่อนครบ
พันธกิจเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มีการกำหนดอัตลักษณ์นิสิต 5 เก่ง คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหาผ่านการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก โดยเปิดสอนระดับปริญญาเอก 63 หลักสูตร ปริญญาโท 86 หลักสูตร และปริญญาตรี 89 หลักสูตร มีนิสิตทุกระดับกว่า 27,000 คน ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า 150,000 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยมาแล้ว 34 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2517 ตามลำดับ