สุโขทัย เมืองมรดกโลก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสุโขทัย เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัย เทเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1/2567

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อพท.สุโขทัย และเสนอแผนปกิบัติการพัฒนาสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ไม่ใช่เรื่องของการปรับปรุงหรือพัฒนาเมืองเชิงกายภาพ เแต่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมรดกโลก เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงงานที่เข้าถึงการสร้างรายได้ การเข้าถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับนักคิด นักออกแบบ นักวางแผน นักการตลาด ผู้ประกอบการ ในการยกระดับคุณภาพงานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นสุโขทัย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสุโขทัยอย่างแท้จริง