รพ.ม.นเรศวร คว้าอันดับ 1 ประเทศ ระดับประเมินเป็นเลิศ ศูนย์ราชการสะดวกบริการประชาชน วันที่ 2 กันยายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รายการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้กำหนดให้มีการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนา หรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนนย์ราชการสะดวก นั้น บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวกที่ผ่านการตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 888 ศูนย์ โดยมีรายละเอียดดังงนี้ ศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรอง ระดับเป็นเลิศ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ศูนย์ คือ 1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ...
สคร.2 พิษณุโลก  เชิญชวนประชาชนตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี Test to move forward: ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ” นายแพทย์ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจหาเชื้อ และทราบผลโดยเร็ว เพื่อให้มีโอกาสในการป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง กรมควบคุมโรค มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ.2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000ราย/ปี    2) ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยเอดส์ไม่เกิน 4,000 ราย/ปี และ  3) ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะ ลงจากเดิมร้อยละ 90 ซึ่งประเด็นการสื่อสาร ปี 2564 คือ Test to...
กรมควบคุมโรค เตือนอากาศร้อน เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงนี้อากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร โดยยึดหลัก “สุก ร้อนสะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีรูป รส กลิ่น สี ผิดปกติไม่ควรรับประทาน           นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้อากาศร้อนทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ ส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งเป็นพิเศษ  โดยสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วย 34,259 รายเสียชีวิด 1 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 15-24 ปี รองลงมา...
จังหวัดตาก เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเดิมฉีดเป็นคนแรก ช่วงบ่ายวันนี้ 2 มีนาคม 2564 ที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เป็นปฐมฤกษ์โดย นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเดิมฉีดเป็นคนแรก ส่วนคนที่ 2 นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด คนที่ 3นายแพทย์วิทยา พลสีลา สาธารณสุขจังหวัดตาก คนที่ 4นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองสาธารณสุขจังหวัดตาก คนที่ 5 นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอแม่สอด และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่ง ซึ่ง วัคซีนโควิด 19 ซีโนแวค จำนวน 5,000 โดส ล็อตแรกนี้ สามารถฉีดได้จำนวน 2,500 คนนั้น แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3,000 โดส...
พิษณุโลก  "ก้าวท้าใจ 100 วัน 100 กิโลเมตร SEASON 3" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ 100 วัน 100 กิโลเมตร SEASON 3 โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 9 อำเภอ ประชาชน นิสิตนักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ อาหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีในการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยมีชุมชนเป็นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามนโยบาย...
พะเยา (รายงานคืบหน้า ) โควิด ! รองผู้ว่าฯ เอาตำแหน่งรับประกันหากใครติดเชื้อโควิด -19 จากlocal quarantine พิจารณาตัวเองทันที วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น.นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ กรณีสถานทีกักตัวผู้มีความเสี่ยง โรค covid-19 โดยใช้สถานที่โรงแรม โรงแรมนอร์ทเทิร์นพะเยา เป็นสถานที่ กับตัวกลุ่มเสี่ยงเชื้อโรคโควิช - 1 9  ของ จังหวัดพะเยาหรือ local quarantine ซึ่งสถานที่กักเก็บตัวดังกล่าวอยู่ติดกับโรงเรียนอนุบาลพะเยา จนเป็นเหตุให้ ผู้ปกครอง และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง...
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์โควิด 19 ขณะที่คนไทยจากเมียนมา กลับเข้ามาในอำเภอแม่สอด 125 คน พบติดเชื้อ 65 คน นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมายังพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 และฟังบรรยายสรุปแผนรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากเมียวดี ประเทศเมียนมา ตรวจเยี่ยมห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่สอด นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานกักกันโรคระดับพื้นที่ local Quarantine โรงแรมภูอินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกด้วย ขณะที่นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เผยจนถึงขณะนี้ รับคนไทยจากเมียนมา มาแล้ว จำนวน 125 คน พบติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 65 คน โดยโรงพยาบาลแม่สอด และใกล้เคียง ยังสามารถรองรับ ผู้ป่วยได้ ขณะเดียวกันพร้อมวางแผนดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ...
วันที่ 9 มกราม 2564 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม กล่าวว่า ในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย ได้แก่ - ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 60 (CM 60) ของจังหวัดเชียงใหม่ ชายไทย อายุ 30 ปี ที่อยู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ประวัติเดินทางไปยังร้านวอร์มอัพ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยนั่งโต๊ะเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 59 ของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีอาการผิดปกติ ขณะนี้รับรักษาตัวห้องแยกความดันลบ...
จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจไวรัสโควิด - 19 ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ฟรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว วันนี้ (29 ธ.ค. 63) บรรดาผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนขายของในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 กว่า 100 ราย ทยอยเดินทางมาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจคัดกรองโดยเก็บเนื้อตัวอย่างจากทางเดินหายใจ ซึ่งผลจะออกในช่วงค่ำวันนี้ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า แม้ว่าจะมีการตรวจคัดกรองให้ผู้ประกอบการภายในงานแล้ว แต่ยังคงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเข้มข้นเช่นเดิม โดยมีจุดคัดกรองทุกทางเข้างาน...
สสจ.อุตรดิตถ์ แถลงผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อฯ รายที่ 3 เป็นสามีของผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เจ้าหน้าที่เร่งค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม วันนี้ (29 ธ.ค.63) นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แถลงข่าวการพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย โดยรายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 48 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 37 ปี ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคตามมาตรการต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีการตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย ผลปรากฏว่า การตรวจกลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายที่ 1 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่กลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายที่...