จังหวัดตาก จัดพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่12 ธ.ค. 2562 เวลา15.00 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์  นายวรานนท์  ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการต่างๆทั้งฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและจิตอาสาพระราชทาน  ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเริ่มรับชมการถ่ายทอดสดในเวลา15.15 น.    ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดจนเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่น

ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการ"ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำปีที่ 4" วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อ ที่พ่อทำปีที่ 4 " ซึ่งจัดโดยกลุ่มศิลปินศิลป์สองแคว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม เทศบาลนครพิษณุโลก สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น โดยมี ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร. เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มศิลปินสองแคว กลุ่มจิตอาสา ร่วมงาน โครงการก้าวตามพ่อ สืบสานต่อ ที่พ่อทำ ปีที่...
เพชรบูรณ์ แถลงจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา 2563 คน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชปริย์ติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) ร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ แถลงถึงรายละเอียดการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2563 นอกจากนั้น ยังมีนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัด เพชรบูรณ์ สำหรับผู้ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบพิธีอุ้มพระ ดำน้ำ ประจำ...
จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงนาสาธิตโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ริมถนนสายเอเชีย เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ครูปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด และหน่วยงานภาคเอกชน โดยร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ในครั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีเกี่ยวข้าวครูปราชญ์ชาวบ้าน ได้ประกอบพิธีการขอพร ขอขมา พระแม่โพสพ จากนั้นทุกคนต่างพร้อมใจกันร่วมเกี่ยวข้าว โดยมีภาพประทับใจ ทั้งลูกช่วยพ่อแม่ ร่วมกันเกี่ยวข้าว อย่างสนุกสนาน ส่วนบริเวณโดยรอบงาน มีการจัดอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานอาหาร นั่งพักผ่อนหย่อนใจแบบครอบครัวและหมู่คณะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามจากบรรพบุรุษ เกิดความรักความสามัคคีและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความอดทน ลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม...
พะเยา 2 ศาสนา พุทธ -คริสต์ ทำบุญตรงกัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา - วันมิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บรรยากาศ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาจังหวัดพะเยา ในปีนี้พบว่า มีการทำบุญของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ ตามวัดวาอารามและโบสถ์ศาสนาคริสต์ ทางเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำบุญตรงกัน ด้วย ชาวบ้าน ที่นับถือศาสนาพุทธ-ศาสนาคริสต์ ต่างพากัน พาบุตรหลาน เดินทางเข้ามาทำบุญ กันอย่างคึกคัก การทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์ กันในช่วงเช้า ในทางศาสนาพุทธตามวัดวาอารามต่างๆทั่วจังหวัดก็ได้มีการทำบุญ การทุกชุมชนหมู่บ้านตำบล เช่นเดียวกับ ศาสนาคริสต์ ที่ โบสถ์นักบุญยอห์น บ้านเกษตรสุข หมู่ 15 ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีพิธีมิสชา วันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งวันอาทิตย์และตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาของศาสนาพุทธ สำหรับปีนี้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของ ศาสนาพุทธ ตรงกับวันเข้าโบสถ์วันวิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า ของศาสนาคริสต์ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ที่...
พระเชียงแสน สิงห์ 1 สวยงามอลังการใหญ่สุดในภาคเหนือ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความสวยงามของพระพุทธรูปสิงห์ 1 ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมระลึกถึงองค์สัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า และถือเป็นพระพุทธรูปสิงห์ 1 ที่ใหญ่สุดในภาคเหนือ และมีความสวยงามตระการตา พระครูใบฎีกา อภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผ็สื่อข่าวเข้าชมความสวยงามของพระใหญ่โลกะวิทู ที่ทำการก่อสร้างขึ้นบริเวณสำนักปฎิบัติธรรมป่าห้วยบง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งพระองค์ใหญ่ดังกล่าวถือว่าเป็นพระสิงห์ 1 ที่มีความใหญ่โตที่สุดในภาคเหนือ โดยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน   พระครูใบฎีกาอภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง เล่าว่า แรงบันดาลใจในการจัดสร้างพระสิงห์ 1 ดังกล่าวนั้นเนื่องจากตัวท่านเองได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดแพร่ และพบว่าได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก จากนั้นหลังจากที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณป่าห้วยบงแห่งนี้ เมื่อปี 2545 จึงอยากจะสร้างองค์พระที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฎิบัติธรรมและเป็นพระที่มีรูปแบบของล้านนาไทย จึงได้จัดสร้างพระสิงห์ 1 ที่เป็นปรางค์ ปรมาวิชัย ที่เป็นต้นแบบของพระเชียงแสน   จึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยมีหน้าตักกว้าง...
พิษณุโลก ทำบุญเลี้ยงพระ "90​ ปี​ วันวิทยุกระจายเสียงไทย” ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ห้องรวมใจภักดิ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน 90 ปี วันวิทยุกระจ่ายเสียงไทย โดยมี นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ประธานชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ผู้จัดรายการวิทยุคลื่นต่างๆ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ​เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...

พิษณุโลก เปิดงานประเพณี"กินข้าวใหม่ม้ง"เที่ยวน้ำตก"มินิทีลอซู"จังหวัดเตรียมทุ่มงบส่งเสริม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ และ นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงาน” เปิบข้าวใหม่” บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม นี้ ซึ่งปีนี้ประเพณี “กินข้าวใหม่ม้ง" บ้านน้ำจวง อย่างยิ่งใหญ่ โดยรองผู้ว่าฯเปิดงาน”พิธีเรียกขวัญข้าว”และชมการแข่งขันคัดข้าวใหม่ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง และมหรสพยามค่ำคืน ส่วนภาคกลางวันคณะรองผู้ว่าฯ ได้ชมแข่งขันรถฟอร์มูล่าม้ง, แข่งยิงหน้าไม้, แข่งขันแพทะเลภูเขา บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวง ซึ่งหลายหน่วยงานได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งมีจุดขายสำคัญ คือ น้ำตกตาดปลากั้ง ทั้งนี้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าฯ ตะลึง เอ่ยปากเปรียบ"มินิทีลอซู" เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นฤดูฝนมาไม่นาน น้ำใสและไหลเย็นจากเทือกเขาไหลกระเซ็นเป็นสายสวยงามยิ่งนัก...
เชียงใหม่ ทองคำ 3 กก.สร้างฉัตร-หุ้มปลียอดเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการบูรณะฉัตร-ทองคำหุ้มปลียอดเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพฯ หลังจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน.ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ กรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับมอบทองคำบริสุทธิ์จากพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จำนวน 3,000 กรัม หรือ 3 กิโลกรัม หรือประมาณ 195 บาททอง ขณะนี้การดำเนินการฯ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งทองคำทั้งหมดคณะศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคมา เพื่อนำไปให้ช่างทองสร้างฉัตรทองคำและหุ้มปลียอดองค์เจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ตามโครงการบูรณะพระบรมธาตุฯ
พิษณุโลก "พระราชวังจันทน์" ยิ่งใหญ่ 3 สมัย ขุดพบอีกแนวกำแพงสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่กรมศิลปากร ดำเนินการรื้ออาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และดำเนินการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้า หรือตัว C เป็นสถานที่ แสดงพระราชประวัติ ภาพปูนปั้น โดยฝีมือช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยในเฟส 1 ในวงเงินกว่า 22 ล้านบาท รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเฟสที่ 2 เพื่อก่อปรับปรุง ซ่อมแซมโบราณสถาน ภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พระราชวังจันทน์ ในวงเงินงบประมาณ 20,500,000 บาท ประการสำคัญได้ขุดพบแนวกำแพง บริเวณทางเข้าด้านหน้าศาลฯ นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับมาเพื่อปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานโบราณคดี ซ่อมแซมแนวกำแพงเก่า ปรับภูมิทัศน์ พระมหามณเฑียร...
error: Content is protected !!