สวท.พิษณุโลก 51 ปี สร้างคน สร้างข่าว -รายการ ย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย (สวท.) จังหวัดพิษณุโลก นับว่าเป็นสถานีข่าวและรายการ ที่ยังทรงอิทธิพลครองใจผู้ฟังวิทยุ ทั้งระบบเอฟ.เอ็ม.และระบบ เอ.เอ็ม. นอกจากเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารและรายการที่น่าสนใจรวดเร็วทันใจชวนติดตามความหลากหลาย ประกอบกับด้านเทคโนโลยีพัฒนาข่าวสารเพิ่มขึ้นอีกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กไลฟ์ นำไปสู่ความเป็นสื่อมืออาชีพอย่างแท้จริง และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ค่อนข้างสูง ประการสำคัญมีความแม่นยำ เที่ยงตรง รวดเร็ว รัศมีการส่งกระจายเสียงที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ครบรอบ 51 ปี โดยมีพี่น้องชาวกรมสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งอดีตและปัจจุบันมาร่วมกันอย่างคับคั่ง ตลอดจนสื่อมวลชนที่มีความผูกพันที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน สวท.พิษณุโลก สามารถออกอากาศส่งกระจายเสียง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2513 มาตามลำดับ ระบบ FM ความถี่ 94.25 MHz รัศมีการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระบบ...
ฉก.ทพ.35 ปั่น ตรวจ จับ 35 ARMY Border Bike ชายแดนตะวันตก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35(ฉก.ทพ.35) เปิดปฏิบัติการลาดตระเวนทางยุทธวิธีแนวชายแดนตะวันตก ด้วยรถจักรยาน ตรวจช่องทางธรรมชาติชายแดน แม่น้ำ และสันเขา โดยเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกในการสกัดกั้นตรวจคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 พื้นที่ชายเเดนไทย - เมียนมา ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเเละเข้มข้น ที่อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ส่วนเเนวตะเข็บชายเเดน เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร และฝ่ายความมั่นคง เพิ่มมาตรการคุมเข้ม หลังมีความพยายามลักลอบข้ามเเดนผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนืื่อง จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จึงได้มีการสั่งการให้กำลังพลหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน จังหวัดตาก จัดกำลังพลลงพื้นที่สร้างการรับรู้ มีมาตรการป้องกัน ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนพร้อมปฏิบัติตามคำเเนะนำ เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการค้าเเนวชายเเดน ยังคงกระชับมาตรการสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ เเละเช็ดมือด้วยเเอลกอฮอล์ เป็นมาตรการที่จำเป็น เเละดำเนินไปอย่างเข้มข้น ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ให้ความสำคัญในการออกลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนรอยต่อระหว่างอำเภอ ชุมชน จังหวัด เพื่อป้องกันการลักลอกเข้ามาของประชาชน จาก...
"คนตีเหล็ก"บ้านร่องฟอง เมืองแพร่ อุตสาหกรรมท้องถิ่น รายได้สวนกระแสโควิด-19 แม้การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงคุกคามทั่วประเทศ และทั่วโลก โดยเฉพาะในระลอก 3 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล อุตสาหกรรมใหญ่ๆ กลายเป็นกลุ่มคลัสเตอร์การระบาดโควิด-19 อย่างรุนแรง โดยเฉพาะในเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร ต้องประสบปัญหา ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ และที่สำคัญธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงัก คนว่างงาน เนื่องการระบาดของโควิดในครั้งนี้ "บ้านร่องฟอง" ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมครัวเรือนแหล่งสำคัญของจังหวัดแพร่ หมู่บ้านนี้ "ผู้ชายตีเหล็ก ผู้หญิงเย็บผ้า" ในอุตสาหกรรมเย็บผ้าได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากทั่วประเทศมีคำสั่งงดการเปิดตลาดนัด การที่มีคนไปรวมตัวกันมากๆ ทำให้สินค้าค้างสต็อคจำนวนมาก แต่ทว่าการผลิตเครื่องมือการเกษตรจากเหล็ก กลายเป็นสินค้าที่สามารถพึ่งพาได้ อุตสาหกรรมตีเหล็กที่ชาวบ้านร่องฟอง ยึดเป็นอาชีพ เริ่มมาแต่สมัยโบราณที่มีคนตีเหล็กบนทั่ง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรออกจำหน่าย ปัจจุบันหมู่บ้านนี้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย นำเครื่องจักรเข้ามาช่วย ผลิตเครื่องมือการเกษตรที่มีคุณภาพทันสมัยและผลิตได้ครั้งละมากๆ โดยยึดหลักการทำชิ้นงานเช่น “เคียว” เกี่ยวข้าว ด้วยแนวคิดแบบภูมิปัญญาผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ได้เคียวเป็นที่ต้องการของลูกค้า นายสมคิด กาทองทุ่ง คนตีเหล็กผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการด้วยวัย 70...
ปปท.เขต 6 "กังขา" ชป.ขอภาพถ่ายดาวเทียม "gistda"ตรวจสอบข้อเท็จจริงขุดลอกคลองพิษณุโลก-สุโขทัย กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) เขต 6  พิษณุโลก ติดตามตรวจสอบความการจัดทำโครงการของสำนักเครื่องจักรกลที่ 2 พิษณุโลก หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชขุดลอกลำคลองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย แต่ตรวจพบว่ามีความซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกันกับหน่วยงานอื่น ซึ่งดำเนินการจัดตั้งงบประมาณขุดลอกไปก่อนหน้าแล้ว เช่น อบจ.-อำเภอ และอบต. อีกทั้งหน่วยงานต่างๆเหล่านั้น ได้ทำหนังสือขออนุญาตดำเนินงานขุดลอกจากหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานแล้ว ปปท.เขต 6 พิษณุโลก  ตรวจสอบพบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ำในการกำจัดวัชพืชของสำนักเครื่องจักรกลที่ 2 พิษณุโลก ในสังกัด กรมชลประทาน ไม่เป็นตามข้อเท็จจริงส่อไปในทางทุจริต โดยการเสนอของบประมาณจัดทำโครงการขุดลอกซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และอำเภอ ได้จัดทำไปแล้ว ทั้งในพื้นที่ตำบลดงประคำ และตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก และตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล ที่ 2 ซึ่งในข้อเท็จจริง บางแห่งเรือขุดไม่สามารถลงไปขุดลำคลองขนาดเล็ก ได้ แต่ทว่าเรือขุดมีอัตรา ราคาขุดต่อลูกบาศก์คิวสูงกว่าใช้รถแบ็คโฮขุดลอก นอกจากนั้น ปปท.เขต 6 ยังตั้งขอสังเกตุอีกว่า...
อ.พบพระ - อ.วังเจ้า งุบงิบงบภัยแล้ง-น้ำท่วม หลักฐานผูกมัด ดั่งเชลยศึกในสงครามโควิด-19 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในการขุดสระ ขุดลอก ของอำเภอพบพระ และอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก เมื่อ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เขต 6 พิษณุโลก ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตาก เข้าสุ่มตรวจสอบการดำเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างละเอียด ประกอบด้วยเอกสารและสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ปรากฎด้วยหลักฐาน พบว่ามีความบกพร่องหลายประการและถูกรายงานต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ปปท.ดำเนินตามขั้นตอนไต่สวนต่อไป อำเภอพบพระ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขุดสระเก็บน้ำ ปี 2562 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 21,048,000 บาท และปี 2563 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,539,000 บาท อำเภอวังเจ้า จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,184,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการขุดลอกคลองและขุดสระเก็บน้ำ สำหรับการตรวจสอบในครั้งนี้ ปปท.เขต 6 ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน...
ป.4 พัน.4 ร่วมศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” TWO  Day Camp  - TWO  DAY OPPORTUNITY สองวัน โอกาสการเรียนรู้ กับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  (ป.4 พัน.4)ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน   “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  “ 2 วันกับการ ดูโค จับไส้เดือน เพิ่มประสบการณ์ ” GREEN Generation   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การจัดการขยะเพิ่มมูลค่า, การจัดการขยะเปียก (Green Cone), การเลี้ยงไส้เดือน, การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้กับเจ้าหน้าที่และเยาวชนของ...
“ภัยแล้ง” วิกฤติแห่งไฟป่า พื้นที่เหนือล่าง จังหวัดตาก ช่วงระยะนี้ ไฟไหม้ป่าแถบภาคเหนือเริ่มก่อเกิด เป็นวิกฤติประจำปีที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาทุกปีมาถึงกับกำหนดเป็นนโยบาย ปีนี้ทุกพื้นที่ห้ามมีไฟป่าอุบัติอย่างเด็ดขาด หากก่อเกิดพื้นที่ใด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดชอบ หากจะจุดไฟเผาป่าเพื่อการใด ต้องขออนุญาตมายังจังหวัดทุกครั้ง นี้คือมาตรการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปทั่วประเทศปีนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า เทคโนโลยีพัฒนาไปไกล สัญญาณดาวเทียมสามารถบันทึกภาพได้อย่างทันทีทันควัน โดยไม่ต้องรอรายงาน หรือเหตุการณ์ให้เป็นข่าว ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ไล่ล่าจุดที่เกิดไฟป่าขึ้น เท่านั้น แต่ก็ไม่วายมีมือดี อยากลองของ แอบจุด ไฟไหม้ลามไปทั้งผืนป่าในเขตหมู่บ้านตำบล ก่อปัญหาให้เจ้าหน้าที่รักษาป่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ต้องช่วยกันแก้ไขไม่เว้นแต่ละวันบางพื้นที่ ไฟไหม้ลามกินเนื้อที่ ถึงเจ็ดร้อยกว่าไร่ บางพื้นที่สองพันกว่าไร่ เมื่อนับรวม ๆ กัน ก็เป็นหมื่นหรือหลายหมื่นไร่ขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า ในหลายพื้นที่ มันคือจุดอันตรายที่เพิ่มดีกรีความแห้งแล้งในเขตชนบทได้อย่างรุนแรงและน่ากลัวไฟไหม้ป่าเกิดจากน้ำมือมนุษย์ หากจะเกิดจากธรรมชาติ หินกระทบ ใส่กัน...

"กฤษฏา-ชาติชาย"สนามเลือกตั้งนายก อบจ.วัดใจคนพิจิตร การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) แม้ว่าจะมีผู้สมัครนายก อบจ.จำนวน 5 คน แต่ทว่าไฮไลท์คู่ต่อสู้ที่สายตาทุกคู่จับตามองอย่างระทึก น่าจะเป็นคนในตระกูล"ภัทรประสิทธิ์" กับ"เจียมศรีพงษ์" กล่าวคือ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ผู้กำกับ "กบ" อดีต ผกก.สืบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 และอดีต ผกก.สภ. วังทรายพูน จ.พิจิตร ผู้สมัครหัวหน้าทีมพัฒนาจังหวัด หมายเลข 1 สลัดเครื่องเครื่องแบบทิ้งลงสนามเลือกตั้งอย่างเต็มตัว และมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตเลขาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.จังหวัดพิจิตร มีน้องชายอีกคน คือ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต ส.ส.พิจิตร พรรคเพื่อไทย ก่อนหน้านี้ตระกูล"ภัทรประสิทธิ์"เคยยึดครองพื้นที่ ส.ส.เขต 1 พิจิตร ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้ามาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ อดีต...
"วันกู้ชาติ” 6 พฤศจิกายน หรือ “วันประกาศอิสรภาพ”ราชอาณาจักรสยาม  น้อมรำลึก"พระเจ้าตากสินมหาราช" ย้อนรอยอดีตด้วยสมุททานุภาพ วันแห่งการยกพลขึ้นบก เพื่อกอบกู้อิสรภาพ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น 6 พฤศจิกายน 2310 ครบ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ราวปี 2309 ก่อนเสียกรุง พระยาตากได้นำทหารในบังคับบัญชาตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่าไปทางด้านทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมผู้คนและยุทธปัจจัยต่าง ๆ มาสู้รบกับกองทัพพม่าอีกครั้ง ในระหว่างนั้นยังได้ตั้งตนเป็นเจ้าเมืองระยอง เมื่อเจ้าตาก เตรียมกำลังรบจนพร้อมสรรพแล้ว จึงได้เคลื่อนพลกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาทางด้านปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำการขับไล่ทหารพม่าที่ยังคงเหลืออยู่ออกไปได้สำเร็จ วันที่ 7 เมษายน 2310 เวลาประมาณบ่ายสามโมง พม่าจุดไฟสุมรากกำแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาชัย และยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนคร จากบรรดาค่ายที่รายล้อมทุกค่าย พอเพลาพลบค่ำกำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมทรุดลง เวลา 2 ทุ่ม แม่ทัพพม่ายิงปืนเป็นสัญญาณให้ทหารเข้าพระนครพร้อมกันทุกด้าน พม่าเอาบันไดปีนพาดเข้ามาได้ตรงที่กำแพงทรุดนั้นก่อน ทหารอยุธยาที่รักษาหน้าที่เหลือกำลังจะต่อสู้ พม่าก็สามารถเข้าพระนครได้ในเวลาค่ำวันนั้นทุกทาง หลังจากกรุงแตกแล้ว กองทัพพม่าได้พักอยู่ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2310 ก่อนจะรวบรวมเชลยและทรัพย์สมบัติแล้วยกทัพกลับ ในบรรดาเชลยนั้นมีสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไปด้วย...
อาลัย"รุจน์ เตชาชาญ" ผู้สร้างตำนานพ่อค้าภูธร "เขย่า" กรอ.เมืองสองแคว เคยสะเทือนเลื่อนลั่น การสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการธุรกิจของจังหวัดพิษณุโลก"รุจน์ เตชาชาญ" เจ้าของห้าง "ฮ้งหลีง้วน"พิษณุโลก ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์หลายยี่ห้อ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างปี 2529-2533 นับเป็นบุคคลคนที่ 2 ต่อจากนายสมพงษ์ พลไวย์ อดีต ส.ส.พิษณุโลก ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มก้อนบุกเบิกธุรกิจในยุคสร้างเมืองพิษณุโลก ที่เติบโตมาในระนาบเดียวและใกล้เคียงกันกับนายบรรเลง รอบบรรเจิด "พระเอกภูธร" เจ้าของธุรกิจในเครือท็อปแลนด์อาเขต เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคารศรีพานิช เป็นต้น อีกทั้งนายสุชน ชามพูนท เจ้าของโรงแรมอมรินทร์นครพิษณุโลก อดีต ส.ส.พิษณุโลก และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวานิช ศิริเจริญภัณฑ์ เจ้าของห้างเจริญภัณฑ์ นายสิงห์ มัตยะสุวรรณ เจ้าของโรงสีไฟสิงหวัฒน์ นายเมธี พิทักษ์สุธีพงษ์ "ขงเบ้งแห่งกองทัพยา" เจ้าของบ้วนฮั๊วตึ้ง ฯลฯ "รุจน์ เตชาชาญ" ในช่วงนั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ได้สร้างคุณูปการกับวงการธุรกิจ และภาพลักษณ์หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ให้โดดเด่นเป็นลำดับ...