มช.จัดงานครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ MED CMU 60 th Anniversary Expo 2019 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ นวัตกรรมการรักษาทารกในครรภ์ นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
ม.นเรศวร เปิดโลจิสติกส์การบินหลักสูตรแรกในประเทศไทย สร้างนักบินปริญญาโท วันที่ 2 ก.ย 62 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารจาก Pan Am International Flight Academy จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบัน Dream Wings Education ประเทศไทยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Pan Am International Flight Academy (สถาบันการบินนานาชาติแพนแอม) และสถาบัน Dream Wings Education (บริษัทดรีมวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น) ในการนี้ แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมกับ หลักสูตรการพัฒนานักบินพาณิชย์ที่เพิ่มโอกาสอันท้าทาย สำหรับนิสิตที่สนใจจะมีใบอนุญาตนักบิน (CPL) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของการพัฒนานโยบาย 3 ไอ (3Is)...
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 429 คน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสนใจพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในวัยเรียนได้มากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ เสริมสร้างพัฒนาการและได้รับความสนุก ในการทำกิจกรรมครั้งนี้
“RMUTL Open House” เปิดรั้วราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 “ RMUTL Open House” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธิ์) ผู้แทนกำนันตำบลบ้านกร่าง คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมการแข่งขันและเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงาน และการสาธิตทางวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรประมง หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตรการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย...
พะเยา 2 หนูน้อยภูซาง คว้ารางวัลเหรียญทอง 1 ใน 4 ระดับโลก งานนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ภายใน โรงเรียนศิลปะพิมพ์ศิลป์ เลขที่ 279 ม.3 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ พะเยา หลังทราบว่า โรงเรียนสอนศิลปะแห่งนี้ได้จัดส่งภาพวาดจากฝีมือเด็กชั้นอนุบาล ส่งเข้าประกวดในงาน " ศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 49 " ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อไปถึงพบ นางสาวพิมพ์ชนกศรีประเสริฐ (หรือ ครูหมวย) อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนพร้อมทั้งเจอเจ้า 2 หนูน้อย วัยอนุบาล ที่ไปคว้ารางวัลระดับโลก จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก น้องโตโต้ หรือ ด.ช. สิรวิชญ์ กาติ๊บ อายุ 7 ปี...
มทร. พิษณุโลก ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สุดปลื้มปิติ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเดินขบวนเกียรติยศ พร้อมด้วยนายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างและทีมงานร่วมขบวน สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวน 269 คน ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมรับปริญญาในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ปกครอง คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษารุ่นน้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยวันที่ 19 สิงหาคม 2562 บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561...
อนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน วันที่ 7 สืงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน "ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562" ด้วยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติอาเซียนและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่างกัน จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนขึ้น โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พิษณุโลก นร.รร.เฉลิมขวัญสตรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เยาวสตรีไทยดีเด่น จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ การมีผลการเรียนดี วางตนเหมาะสม มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 3 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับปริญญาตรี โดยเด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทรวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ในเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน 25 คน ที่ผ่านการคัดเลือก และเข้าพระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเยาวสตรีไทยดีเด่น จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.25 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
สปข. 4 เปิดค่ายเยาวชนแกนนำเท่าทันสื่อตามโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์   วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณีสัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (สปข.4) เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ สัสดีแพง ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.4 กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลโลยีมีความทันสมัย มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นทั้งขัอมูลที่เป็นความจริง ข้อมูลเท็จในสังคมออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ในเรื่อวดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำรู้เท่าทันสื่อ workshop Media Literacy " รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันสื่อ" โดยมุ่งหวังให้เยาวชนใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันและมีทางเลือกในการรับสื่อที่สร้างสรรค์ มากขึ้น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และระดับชั้นผระโยควิชาชีพ ( ปวช.)ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตาก และพิจิตร จำนวน 50 คน โดยกำหนดการอบรมระหว่าง...
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เผยความเสียหายหอพักจาก ดินสไลด์เสียหายเกือบ 3 แสน ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวเตรียมวางแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง ความคืบหน้ากรณีดินสไลด์ ทับหอพักพุทธรักษา ของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง บ้านแม่ระเมิง หมู่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ล่าสุด นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเสียหาย ล่าสุด พบว่า หอพักพุทธรักษา ซึ่งเป็นที่พักของเด็กนักเรียนหญิง จำนวน 41 คน เป็นหอพักแบบ กรมอาชีวะ อาคารติดพื้น ชั้นเดียว ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร พบว่าตัวอาคารได้รับความเสียหายหลายส่วน ทั้งผนังอาคาร ห้องน้ำ นอกจากนี้ยังน้ำเข้าหอพัก ตู้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย เสื้อผ้านักเรียน บางคนโดนดินโคลนทับทั้งหมด โดยประมาณการเสียหาย ประกอบด้วย ซ่อมแซมผนังอาคาร 30,000 บาท เสา...