พิษณุโลก มัธยมฯ 3 โรง ขอเลื่อนเปิด ON-SITE  สพป.1 ปิดเพียง 1 โรง ครู-นร.ติดโควิด รร.อนุบาล Online ยาวถึง 28 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติกำหนดให้สถาบันการศึกษาเปิดเรียน Online ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา และมีกำหนดที่จะให้เปิดเรียน on-site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน นั้น แต่ขณะนี้ได้รับแจ้งจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 แห่ง ขอเลื่อนเปิดเรียน on site คือโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเบื้องต้นขอเลื่อนเปิดเรียนไปในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ โดยให้เหตุผลว่า ยังคงพบเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงจากครอบครัว และบริเวณด้านหน้าโรงเรียน มีการจัดงาน ฝ่ายบริหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของนักเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ขอเปิดเรียนออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 30...

พิษณุโลก เปิดเรียน ON SITE 15 พ.ย.นี้ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์  ชั้น 5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 41/2564 ผ่านระบบทางไกล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกว่า  มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบ "เรื่องการเปิดเรียนในสถานศึกษา จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564"  ด้วยเหตุผล จากจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19  ให้ในกลุ่มเด็กนักเรียนและกลุ่มประชาชน ที่มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนเข็มแรก 70 % โดยขณะนี้ในกลุ่มนักเรียนจะฉีดครบเข็มแรก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564  และกำหนดฉีดเข้มที่ 2 ในอีก 2...
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณบดีและบุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์.ตร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ รองคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานว่า มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงและมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งปัจจุบัน กำลังดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน   ทั้งนี้ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กำลังเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network : TCNN  โดยตั้งเป้าเป็นองค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Innovation) ซึ่งเป็นกลุ่มเน้นดำเนินโครงการ ที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย แสดงเจตนารมณ์ที่พัฒนาและขยายผลโครงการเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการ TCNN เป็นเครือข่ายที่มีการจัดตั้งโดย องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีเป้าหมายหลักในการกำหนดนโยบายการทำงานเกี่ยวกับด้านคาร์บอน...
พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รร. ตชด.อาทรอุทิศ อำเภอนครไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู-นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน การเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การปลูกผัก...
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รร. ตชด.พิษณุโลก -เพชรบูรณ์-อุตรดิตถ์ ผ่านสื่อออนไลน์ หมายกำหนดการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป้งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/1037 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม - พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ แนะนำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์ (ออนไลน์) -ทอดพระเนตรวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการเฝ้า ฯ รับเสด็จๆ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เฝ้า ฯ...
พิษณุโลก "ศุภาลัย" สร้างโอกาสทางการศึกษา บูรณะอาคารเรียน ห้องสมุด มอบอุปกรณ์การศึกษา รร.วัดกลางสุริยวงศ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการมูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม โดยนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการบูรณะอาคารเรียน และห้องสมุด โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา อาทิ กระเป๋านักเรียน รองเท้านักเรียน ตู้หนังสือ และของเล่นพัฒนาทักษะที่ติดตั้งในสนามเด็กเล่น การซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมุด และสนามเด็กเล่นที่ชำรุดทรุดโทรม โดยมีนางวนธินี จีนด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ...
"จุติ"ปาฐกถาพิเศษ "วิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม"เดินหน้าพัฒนาทักษะ-อาชีพ   วันที่ 29 ก.ค. 64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปาฐกถาพิเศษ "วิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 RESILIENCE FOR NEVER NORMAL ERA ผ่านระบบ Online Conference จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร นายจุติ กล่าวว่า วันนี้โลกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก สิ่งที่เรากำลังเผชิญเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด อย่างคนทำงานมา 10 ปี แล้วโรงงานปิดกิจการ ทำให้ชีวิตไปต่อไม่ได้ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของประเทศไทย คือ เรามีทุนมนุษย์ แต่ยังมีน้อยไป ทำให้ไม่สามารถตามคู่แข่งได้ทัน เรามีนักเรียนหลายสิบคนที่ชนะการแข่งขันระดับโลก ในขณะเดียวกันนักเรียนต่างจังหวัดของเรายังเข้าไม่ถึงการศึกษา “เราต้องแก้ที่คุณภาพของมนุษย์ ในอดีตเราไม่เห็นความสำคัญของภาษามากเท่ากับปัจจุบันนี้ เพราะขณะนี้ ข่าวทุกข่าวจะมีผลในระดับนานาชาติและจะทั่วถึงกันหมด สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้าง เราต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้ แต่หลายคนอาจไม่เห็นด้วย แต่ตนยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของเรามีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง...
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กิจกรรมดำนาอินทรีย์แบบ New Normal สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ โดยให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ วันนี้ 17 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้ นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นำ คณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมกิจกรรม ดำนาอินทรีย์ แบบ New Normal โดยในปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่ปีที่ 16 โดยกำหนดกิจกรรม เฉพาะครูและศิษย์เก่า จำนวนไม่เกิน 50 คน และร่วมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19   นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรเพิ่มเติมการทำนาอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนสังคมที่นักเรียนอยู่เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 รวมทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ มีห้วงระยะเวลาการตกกล้าและดำนา ทำให้ไม่สามารถจะให้นักเรียน...
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุม บุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ไม่รู้จะทำอะไรคิดวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก และมีมติ ให้ปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ส่วนสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาให้งดการเรียนการสอนแบบ Onsite ยกเว้น สถานศึกษาที่มีนักเรียนพักประจำ ให้ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้พักประจำในสถานศึกษาให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 ทางด้านนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ  จึงเสนอให้มีการดำเนินการจัดตั้งด่านคัดกรองเฝ้าระวังอีกครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 โดยให้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองจังหวัด  ตำรวจภูธร สาธารณสุข อสม. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเข้มด่านหลัก จำนวน 5 ด่าน...
พิษณุโลก กระทรวง อว.เตรียมจัดตั้ง "หอดูดาว" แห่งที่ 2 ของภาคเหนือ ใน มรภ .พิบูลสงคราม (คลิป) รองศาสตรจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว.มีโครงการที่จะจัดสร้างหอดูดาวในภาคเหนือตอนล่าง หอดูดาวปกติจะมีเพียงภาคละ 1 แห่ง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคใต้ จังหวัดสงขลา รศ.ดร.จักษ์ กล่าวอีกว่าจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นแหล่งที่ 2 ของภาคเหนือความก้าวหน้า ขณะนี้กระทรวง อว. กำหนดสถานที่จัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก(ส่วนทะเลแก้ว) โดยกำหนดพื้นที่กันไว้แล้วเมื่อทำแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์คที่ทำให้คนมาดูดาว รศ.ดร.จักษ์ กล่าวด้วยว่า ต้องอธิบายว่าไม่ใช่ดูดาวแบบท้องฟ้าจำลองมีเลนส์ จอใหญ่ ดูได้จริงๆและยังมีกิจกรรมดูดาวทั้งกลางคืน และมีพิพิธภัณฑ์ โปรเจคนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เข้ามาใกล้กับดาราศาสตร์ หอดาราศาสตร์ไม่ใช่เพียงดูดาวเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์นำมาสู่การพัฒนาในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ จำนวนมาก ใครจะทราบว่าเตาไมโครเวฟ ที่เราใช้อยู่คือผลผลิตของดาราศาสตร์เขาส่งดาวไกลๆมาถึงโลกเขาส่งมาได้อย่างไร เป็นคลื่นและมาพัฒนาเป็นไมโครเวฟ "เรื่องเลนส์เราเป็นอันดับต้นๆของโลก...