เทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ สวนชมน่าน วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ดร.เปรมฤดีชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนงานการ ให้การต้อนรับ โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้งสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ในอันที่ก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย คุณธรรม สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน การแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมความรู้ตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมกีฬาพื้นบ้าน กีฬาเพื่อสุขภาพ และมีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก นอกจากนั้น มีการแสดงรถถังยานเกราะสามล้อสายพาน จากกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3...
พะเยา คึกคักบรรยากาศการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 ม.ค.2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาจัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากนายกรัฐมนตรี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 เป็นต้นมา ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยกำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย...
กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ แสดงยุทโธปกรณ์ นิทรรศการทางทหาร ดนตรีขับกล่อม วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลาง สนามข้างกองบังคับการกองพันทหารสารวัตที่ 31 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีพล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และข้าราชการทหารในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดยมีกิจกรรมการแสดงเวทีกลาง การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ อาทิ รถถ้ง ปืนใหญ่ เป็นต้น การจัดนิทรรศการทางทหาร การเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 กับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่...
พม. จับมือเครือข่าย ติวครูสู่โค้ช ปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้สมบูรณ์เป็นอนาคตประเทศ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ตนมาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ครู โค้ช คน เข้าใจตนโค้ชคน เพื่ออนาคตรุ่นที่ 1 สำหรับครูประถมศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา "เมื่อประมาณ 2 ปี ที่มอบหมายให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตน หาครูสู่โค้ชในขั้นต้นอย่างน้อย 20,000 คนทั่วประเทศ...
พล.ร.7 เปิดค่ายชวน”วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง” สนับสนุนการศึกษาให้เด็ก อ.แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานงานแถลงข่าวกิจกรรม”วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง” ซึ่งจะจัดในวันที่ 26 พ.ย. 65 เพื่อระดมทุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ณ Event Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้เส้นทางในค่ายกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ เป็นเส้นทางวิ่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่าย ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต , อ่างเก็บน้ำแม่เย็น พร้อมกับบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับนักวิ่งทุกท่านที่จะมารับอากาศบริสุทธิ์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้สมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพของหน่วยได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาร่างกายให้พร้อมกับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปในอนาคต สำหรับกิจกรรม”วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง” ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 2...
PEA ร่วม ม.พะเยา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop 3 MW ประหยัดพลังงาน มุ่งสู่ ม.สีเขียว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา “PEA-UP Solar Rooftop” Project Kickoff โดยมีหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา อาทิ สำนักงานพลังงาน สำนักงานอุตสาหกรรม ศูนย์ป่าไม้ เทศบาลสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา) จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์สาธิตและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และจุดติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า...
ม.พะเยา เปิดจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา ลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนและงาน Learn & Laugh Craft Day วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ เป็นผู้แทนในการกล่าวเปิด โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน และงาน Learn & Laugh Craft Day ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์ OTOP สวนสมเด็จย่าเทศบาลเมืองพะเยา โดยดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา ในการกล่าวให้โอวาท พร้อมกับจัดเวทีเสวานาและเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เหลื่อมล้ำทำอย่างไรในจังหวัดพะเยา” จากกลุ่มเครือข่ายผู้สนับสนุน ทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา...
ทภ.3 -มช. จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง” กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน และลำพูน จำนวน 57 คน เพื่อเปิดโลกทัศน์ ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 คน สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้นำนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ...
ผอ.รร.อนุบาลพะเยา แจงผู้ปกครองกรณีเก็บเงิน นร.ป.6.ถีบบานประตูห้องหอประชุมพัง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามที่ได้มีกระแสข่าว ว่าทางโรงเรียนอนุบาลพะเยา มีการเรียกเก็บเงินนักเรียนชั้น ป 6 จำนวน 23 คน คนละ 450 บาท ที่ได้ร่วมกันทำประตูห้องเก็บของหอประชุม 40 ปี โรงเรียนอนุบาลพะเยา พังเสียหายจำนวน 2 บาน ช่วงพักเที่ยงวันที่ 25 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุเกิดการเข้าใจผิดระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครู ของโรงเรียน อนุบาลพะเยา สาเหตุที่นักเรียนทำประตูห้องพังเป็นช่วงพักเที่ยง นักเรียนมักจะพากันขึ้นไปเล่นที่หอประชุม ที่มีอุปกรณ์การเล่นกีฬาภายใน แต่ด้วยความซุกซนนักเรียน เล่นกันจนทำประตูห้องเก็บของ หอประชุมที่อยู่บริเวณด้านหลังเสียหาย 2 บาน สาเหตุที่ทำบานประตูพังเพราะเพื่อนอีกคนอยู่ข้างในห้องเก็บของปิดล๊อกกุญแจข้างใน ทำให้เพื่อนที่อยู่นอกห้องเปิดประตูไม่ได้จึงพากันกระโดดถีบบานประตูซึ่งเป็นไม้อัด เป็นรูโบ๋ ทั้ง 2 ห้อง รวม 2 บาน ได้รับความเสียหายจนเป็นต้นเหตุเกิดการเข้าใจผิดระหว่างครูกับผู้ปกครองที่เรียกเก็บเงินนักเรียนดังกล่าว...
เชียงใหม่ วิทยาลัยพายัพฯ ให้เสรีวันอังคาร ปล่อยเด็กสวมชุดหลากหลาย วันที่ 26 ก.ค. 65 ที่วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนสายอาชีพตั้งแต่ระดับ ประโยควิชาชีพ (ปวช.) และประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนกำลังเดินทางมาเรียนตามปกติ โดยสวมชุดที่หลากหลาย ทั้งชุดลำลอง ชุดกีฬา ชุดเที่ยว รวมไปถึงชุดประจำของชนเผ่าชาติพันธุ์ โดยมีบางส่วนสวมชุดคอสเพลย์แบบจัดเต็มจากการ์ตูนดัง หลายเรื่อง ทั้งดาบพิฆาตอสูร โตเกียวรีเวนเจอร์ และอื่นๆอีกหลายเรื่อง มาเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมาก ว่ามีโรงเรียนแบบนี้ในประเทศไทย ทั้งนี้ โรงเรียนได้อนุญาตให้เด็กนักเรียน สวมชุดตามใจได้หนึ่งวันคือวันอังคาร โดยกลุ่มเด็กบางคนก็ชื่นชอบการสวมชุดคอสเพลย์หรือคอสเป็นตัวการ์ตูนอื่นที่ตนเองชื่นชอบ ดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ กล่าวว่า นโยบายเรื่องนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้ใส่ชุดคอสเพลย์ จริงๆแล้วคอสเพลย์เป็นแค่ส่วนหนึ่ง.เด็กๆเองได้ใส่ชุดตามที่เขาอยากใส่ ในวันทุกๆวันอังคาร โรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยของเราได้ให้เด็กใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ เราเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2544 โดยหลักคิดของเราคือว่าเราจะทำอย่างไรดี ให้เด็กมีความสุขในการเรียนแล้วสอนเรื่องวินัยกับเด็ก ให้เขามีวินัยด้วยตัวเองได้โดยใช้หลักคิดของเรา "ที่นี่มีหลักคิดว่าเสรีภาพสร้างวินัยครับคือคำว่าเสรีภาพสร้างวินัยก็คือว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้เนี่ย ปล่อยให้เขาคิดเองว่าชุดนั้นที่เขาใส่มาเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไหม มันไปผิดกติกาผิดระเบียบของสังคมไหม ใส่แล้วเป็นอย่างไร ก็เปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้เองผ่านการสร้างเสรีภาพ...
error: Content is protected !!