องคมนตรี ตรวจติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี / กรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนในโครงการทุนพระราชทานฯของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะส่วนราชการให้การต้อนรับ องคมนตรีและคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการจากผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อย ทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อสื่อการเรียนและสัญญาณอินเตอร์เน็ตล่มบ่อย รวมไปถึงปัญหาสัญญาณดาวเทียมไม่เสถียร ทำให้การเรียนทางไกลมีอุปสรรค์ องคมนตรีและคณะได้ทราบข้อมูลดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบ้านบ่อเบี้ยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – ลาว เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการเรียน การสอน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 88 คน มีข้าราชการครู 9 คน...
พิษณุโลก กกท.จัดสรรงบอุปกรณ์กีฬาจังหวัดละ 2.5 แสน เด็ก 6 โรงเรียนวัดปลื้ม วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ที่โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน โดยมีนายชัยวัฒน์  อรรถอินทรีย์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมครูและนักเรียนร่วมงานและเข้ารับอุปกรณ์กีฬา  จำนวน 5 แห่ง คือ 1. โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน  2.โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ต.ท่าทอง 3. โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง 4.โรงเรียนวัดสะพานที่ 3  ต.อรัญญิก 5. โรงเรียนวัดปรือกระเทียม ต.บางระกำ   6.โรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้อนุมัติงบประมาณการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในส่วนภูมิภาคทั้ง...
วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร วิทยาลัยการพยาบาล ในวาระครบรอบ 1 ปี จากการได้รับการอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการพยาบาล ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการจำนวน 7 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน บุคลากรสายวิชาการ ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานวิจัย 1. อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ 2. อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ 3. อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี 4. อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5.อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านประกันคุณภาพการศึกษา 6.อาจารย์ชมพู่ บุญไทย ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา 7.อาจารย์ศิลปะชัย ฟั่นพะยอม บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น หัวหน้าสำนักงานคณบดี 1.นางสาวธนาภัทรรัญ เฟื่องมณี ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา 2.นางสาวมัณฑนา เป็งยาวงค์
พะเยาเปิดเทอมวันแรก ตื่นเต้นทั้งผู้ปกครอง-นักเรียน มีทั้งดีใจและร้องไห้ รร.คัดกรองเข้ม กันโรค โควิด-19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าในแต่ละโรงเรียน ตั้งแต่ โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษา ทางคณะครู ได้มีการ ตั้งจุดคัดกรอง ประตูทางเข้า โรงเรียน เพื่อคัดกรอง ด้วยการวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างสอนใส่หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้ผู้ปกครองและนักเรียน อย่าง เข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค โควิด 1 9 ที่กำลังแพร่ระบาด จากการสังเกต ตั้งแต่ละโรงเรียนพบว่าบรรดาผู้ปกครองได้นำบุตรหลาน เอามาส่งที่โรงเรียน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและต้องเข้าแถวเว้นระยะห่างเดินเข้าทางประตู ที่ทางโรงเรียนจัดให้ จะต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งการเปิดเทอมในวันแรกนี้ ก็ได้สร้างความปั่นป่วน ทั้งครูผู้ปกครองและนักเรียน กันไปทั่วบริเวณโรงเรียน โดยมีทั้งนักเรียนโตและเด็กเล็กมีทั้งดีใจที่ได้มาโรงเรียนเป็นวันแรก และบางคนกลับร้องไห้ไม่ยอมมาโรงเรียนหรือไม่ยอมเข้าห้องเรียน จนทางครูและผู้ปกครองต้องรีบอุ้มเข้าห้องเรียน โดยต้องผ่านการคัดกรอง ตั้งแต่รองเท้าที่สวมใส่มาจากบ้านต้องเช็ดกับผ้าเช็ดเท้าที่มีน้ำยาทำความสะอาดใส่ไว้ก่อนเข้าอาคารเรียน ...
สภา มรภ.พิบูลสงคราม เสนอชื่อ "ดร.ชุมพล เสมาขันธ์" อธิการคนใหม่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 167(4/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบเสนอชื่อ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คนใหม่ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการส่งหนังสือทบทวนข้อสั่งการ และจะดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ต่อไป
(คลิป) เพชรบูรณ์ คลิปฉาว!!ว่อนโซเซียล ผอ.รร.หื่น ลวนลามเด็ก นร.ประถม ชาวเน็ตรุมจวกยับภัยสังคม จี้เอาตัวมาลงโทษหนัก วันที่ 20 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนสื่อโซเชียลมีเดียมีการแห่แชร์คลิปฉาว โดยอ้างว่า เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กำลังทำอนาจารเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งที่ยังอยู่ในชุดนักเรียน โดยมีการล้วงมือเข้าไปในเสื้อของเด็ก เพื่อจับหน้าอกเด็กนักเรียน โดยผู้แพร่คลิกยังระบุด้วยว่า เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว นอกจากนี้ยังขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบ สำหรับคลิปดังกล่าวเป็นลักษณะมีผู้แอบถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้คลิปที่ถูกปล่อยแชร์ทางสื่อโซเซียลเบื้องต้นมี 3 คลิป ซึ่งปรากฏว่าหลังคลิปถูกแพร่กระจายได้มีสมาชิกสื่อโซเชียล ต่างพากันแสดงความเห็นรุมประณามพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้เป็นภัยสังคม พร้อมเรียกร้องให้มีการนำตัวมาลงโทษให้ได้ อย่างไรก็ตามนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เพชรบูรณ์เขต 2 กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 2 พร้อมทั้งนิติกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อมูลอยู่ เบื้องต้นคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพราะช่วงนี้อยู่ระหว่างปิดเทอมอยู่ อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีมูลความจริงก็ต้องให้ผู้อำนวยการรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อน และมีการตั้งกรรมสอบสวนข้อเท็จจริงและหากพบมีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี ในขณะที่ผกก.สภ.ในท้องที่เกิดเหตุกล่าวว่า ทางผู้บังคับบัญชาให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้กำลังเร่งให้ทางตำรวจชุดสืบสวนทำการเร่งตรวจสอบอยู่เช่นกัน
ม.นเรศวร ออกแถลงการณ์ นิสิตคณะนิติศาสตร์ 250 คน เข้าสอบพร้อมผู้ป่วยโควิด -19 วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 17:00 น ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกแถลงการณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลมาตรฐานการแก้ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 โดยมีข้อความระบุดังนี้ ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่มีผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 20 ปี ซึ่งเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจพบว่าติดเชื้อโกโควิด- 19 และขณะนี้ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โดยบุตรสาวของผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดพิษณุโลกหญิงไทยอายุ 22 ปีซึ่งเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 และได้เดินทางไปสอบที่อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่...
กองกำลังผาเมือง กองบังคับการควบคุมทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่อาย วันที่ 8 มี.ค. 63, 10.00 น.กองกำลังผาเมือง โดย กองบังคับการควบคุมมหารพรานกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าดอยผ้าห่มปกฯ, ผู้นำชุมชน และราษฎรจิตอาสา ในพื้นที่ ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รวม 30 คน เดินเท้าเข้าทำการดับไฟป่า ซึ่งเกิดจากการลุกไหม้ขยายเป็นวงกว้างมาจากพื้นที่ตอนใน บริเวณด้านทิศใต้ บ.ปะสี ต.มะลิกาฯ และสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ รวมพื้นที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 50 ไร่
ศธจ.พิษณุโลก คุมเข้ม ป้องกันไวรัสโควิด 19 รร.รัฐ-เอกชน เร่งสอบปิดภาคเรียน นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากสภาพการในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าครูและบุคลากร นักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะยังไม่พบผู้ป่วย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด นายลือชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ให้ชะลอการจัดกิจกรรมลูกเสือ หรือยุวกาชาดที่มีลักษณะเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น ศึกษาธิการจังหวัดพิษโลก กล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมติตตามสถานการณ์ ข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากกรมควบคุมโรค...
อนุบาลเชียงใหม่  บิ๊กคลีนนิ่งเดย์  หลังพบผู้ปกครองเป็นไกด์กลับจากญี่ปุ่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดบิ๊กคลีนนิ่ง พ่นยาทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้ง รร. หลังพบผู้ปกครอง เป็นไกด์เพิ่งเดินทางกลับจากฮอกไกโด เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ช่วยกันพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคาร และห้องเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล จนถึงประถมศึกษา หลังเมื่อวานนี้( 27 ก.พ.)ได้รับแจ้งว่ามีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งมีอาชีพเป็นไกด์ ได้พากรุ๊ปทัวร์เดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และเดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยเดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนจะเดินด้วยสายการบินไทยมายังจังหวัดเชียงใหม่ หลังเดินทางกลับมาผู้ปกครองรายนี้ได้มาส่งลูกที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 4 วัน กระทั่งทางโรงเรียนทราบข้อมูลเมื่อวานนี้ จึงสอบถามผู้ปกครองกระทั่งตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย แม้ผู้ปกครองรายนี้จะผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว และยังไม่พบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากผู้ปกครองเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียน จึงจำเป็นต้องประกาศหยุดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร รวมทั้งเพื่อติดตามอาการของผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 จึงปิดโรงเรียน เป็นระยะเวลา...
error: Content is protected !!