ม.นเรศวร จัดพิธีการรับส่งงาน รักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 24 มีนาคม 2565ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดพิธีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจาก รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้เสนอชื่อ รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คนต่อไป ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเรื่องเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และสามารถทำให้การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีดังกล่าว ขอบคุณภาพ:...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร มช. ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย จากนั้นได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา...

"100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน" 23-27 ก.พ. นี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00.น. ที่โรงแรมพิษณุโลกออคิด ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แถลงข่าวกำหนดจัดงาน "100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไห้องค์ราชัน"ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสถาบันครบ 100 ปี ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน"100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน" โดยกำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแม่โจ้ วันที่ 16 ก.พ. 65 เวลา 14.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จปน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) เป็นวันแรก โดยในวันนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,523 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - ป.เอก) จำนวน 62 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,461 ราย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 ราย ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย และรับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563...
พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ช่วยเหลือสถานศึกษา พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวสำหรับรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนน้ำริดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จพระนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ช
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งตั้ง "คณบดีนิติศาสตร์" รักษาราชการอธิการบดี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.รายงานข่าวแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมครั้งที่ 294(2/2565)ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวาระที่สำคัญ เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีคนปัจจุบัน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ โดยการจัดประชุมครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ส่วนหนึ่งอยู่ กรุงเทพมหานคร และอีกจำนวนหนึ่งเป็นคณาจารย์ประจำอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้ง ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสภามหาลัยฯ และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รักษาราชการอธิการบดี  มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 1.ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์...
ม.นเรศวร เปิดอาคารเรียน "สาธิต มน." ต้นแบบการเรียนการสอนอนุบาล-ประถมศึกษา คุณภาพระดับสากล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565   ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารปฏิบัติการช้างน้อย” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคนทุกช่วงชั้นวัย สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ดูแลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปูรากฐานที่สำคัญทางด้านวิชาการ อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน...
พิษณุโลก รร.ประถม-มัธยมฯ เปิดเรียน ON-SITE เกือบ 100 % นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 (ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ซึ่ง สพฐ. มีนโยบายให้นักเรียนมีความปลอดภัย ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นายสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับ สพป. พิษณุโลก เขต 1 พื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ มี 113 โรงเรียน ขณะนี้เปิดเรียน On-Site จำนวน 109 โรงเรียน และหยุดเรียน 4 โรงเรียน คือ อำเภอเมือง ได้แก่ รร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)...
"อลเวง"สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เลื่อนรับฟังวิสัยทัศน์ อธิการบดีคนใหม่ มีเสียงวิจารณ์แซ่ด รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 293 (1/2565) วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาวิศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช. 2 ชั้น 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเลื่อนการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร" ออกไปก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปว่า การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหา จะมีการนำเสนอและถ่ายทอดสด 29 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ผู้นำเสนอนโยบายบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการสรรหาเพื่อนำเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 คน คือ 1. รศ.ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี 2.ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 คน ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 1.ดร.พิจิตต...
กยศ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ ยืนยันมีเงินให้ยืมเรียนทุกคน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมแทนการฟ้องร้องดำเนินคดี พร้อมชี้แจงกรณีการคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ โดยยืนยันว่ามีเงินเพียงพอให้ผู้ขาดแคลนกู้ได้ทุกคน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของ กยศ. รวมทั้งการจ้างทนายความเพื่อติดตามหนี้นั้น กองทุนขอชี้แจงว่า กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินการในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว 6,206,983 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 680,103 ล้านบาท โดยให้กู้ยืมเฉลี่ยปีละ 26,157 ล้านบาท ที่ผ่านมากองทุนได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วประมาณ 468,673 ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนได้นำเงินที่ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ชำระคืนกองทุนกลับมาหมุนเวียนในการปล่อยกู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ในประเด็นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของกองทุนนั้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 44 ได้ระบุให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี และห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น ในกรณีผิดนัดการชำระเงินคืนกองทุน คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อเดือนก็ได้...