สสจ.อุตรดิตถ์ ร่วม รพ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม2567

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 5 ก.ค.67ที่ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

โดยมี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์อิ๊ดยังวัน ยงย่วน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมจำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ปัจจุบันโรคต้อกระจกเป็นปัญหาทางสายตาที่พบในประชาชนคนไทย นับว่า มีความรุนแรงและจำนวนมากขึ้น เนื่องจากประชากรมีสัดส่วนโครงสร้างผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์ ทำให้รับแสงไม่ได้เต็มที่ ยิ่งมีความขุ่นมากขึ้นการมองเห็นก็ยิ่งลดลง และหากมีมากขึ้นอาจมีอาการรุนแรงจนตาบอดถาวรได้คุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งโรคต้อกระจกสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยวิธีการผ่าตัดและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม และด้วยจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยู่ห่างไกล มีความยากลำบากในการเดินทาง อาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการตาบอดและ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากต้อกระจก อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประสานขอสนับสนุนจาก มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจกอย่างมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการรักษา โดยการผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ป้องกันและลดอัตรา การตาบอดจากโรคต้อกระจก

อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตการมองเห็นที่ดีของผู้ป่วย จากการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566 จำนวน 99,823 ราย ได้รับการคัดกรอง 84,872 คิดเป็นร้อยละ 85.02 พบผู้ป่วยต้อกระจกกระจกชนิดบอด 1,009 ราย และผู้ป่วยต้อกระจกระยะสายตาเลือนรางรุนแรง 318 ราย ที่จะเข้าร่วมโครงการฯและได้รับการผ่าตัด ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567 จำนวน 250 รายทีมบุคลากรประกอบด้วย ทีมคณะจักษุแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก, โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาลมุกดาหาร, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพฯ, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาสาสมัคร มูลนิธิ พอ.สว. ทุกท่าน ตลอดจนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

การดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์และ สนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและมอบเกียรติบัตรให้แก่ 1. บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)2. คณะคุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 3. คุณสัณห์-คุณโสภิต โลทารักษ์พงศ์ และบุตรหลาน 4. คุณลือศักดิ์ คุณสมบูรณ์ คุณสุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ และบุตรหลาน 5. คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ 6. คุณศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ์ 7. คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ 8. โครงการนภาดอย


ปวิณท์ อินกล่ำ / รายงาน