พิษณุโลก จัดเลี้ยงแสดงความยินดี ยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น มรภ.พิบูลสงคราม “ดร.สมไทย วงษ์เจริญ”

ในโอกาสรับโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น.ที่โรงแรมวันจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก มีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดี ยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราขภัฏพิบูลสงคราม “ดร.สมไทย วงษ์เจริญ”เจ้าของบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะบดี ผู้บริหาร ได้ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดียกย่อง ศิษย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำหรับประวัติศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการยกย่อง

  1. ได้รับพระราชทานปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2543
  2. ได้รับการพิจารณา มติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเอกฉันท์ ให้ได้เข้ารับโปรดเกล้าพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2545
  3. ได้รับการพิจารณามติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเอกฉันท์ ให้ได้เข้ารับโปรดเกล้าพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
  4. ได้รับการพิจารณามติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเอกฉันท์ ให้ได้เข้ารับโปรดเกล้าพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567

ในโอกาสที่ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สาม


เนื่องจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ที่ สมควรแก่การยกย่อง เชิดชู เกียรติยศแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ บ้านเมือง ทั้งในประเทศไทย และนานาประเทศ