พิษณุโลก 3 ชุมชน คว้ายอดเยี่ยม 3 รางวัล

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และกรรมการสภาท่องเที่ยวแห่งประทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายได้เข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร และได้ส่งเข้าประกวดจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลปรากฎว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าไปพัฒนาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้งสามชุมชน คือ
1.ชุมชนบ้านหอกลองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์
2.ชุมชนบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปัญญา
3.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านร่องกล้า
ชุมชนทั้ง 3 แห่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการท่องเที่ยว

รางวัลยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทั้ง 3 ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ทำให้คนทั่วไปได้รู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพและสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี และเป็นความภาคภูมิใจของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
พิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวพิษณุโลก