องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่ 25 เม.ย.67 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่ประชุมและตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินงานสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการหลวงเลอตอมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทั้งเส้นทางสัญจร ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการสาธารณสุข

พร้อมกันนี้ ยังมุ่งแก้ปัญหาความยากจน การปลูกฝิ่น และการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรแบบผิดวิธี มาสู่การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ 25 หมู่บ้าน 2,581 ครัวเรือน 7,485 คน

นอกจากนี้ โครงการหลวงเลอตอ ยังมุ่งแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ การเผาทำลายป่า การปลูกข้าวโพดในรูปแบบการเกษตรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการปลูกพืชในโรงเรือน ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมไปกับส่งเสริมการสร้างมูลค่าแก่พืชท้องถิ่น เป็นรายได้แก่เกษตรกร โดยในปี 2566 ครอบครัวเกษตรกรมีรายได้รวมเป็นมูลค่า 2.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ องคมนตรี ยังได้ตรวจเยี่ยมลานเอนกประสงค์รวมใจภักดี ซึ่งเตรียมไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน อาคารรวมใจภักดีภูมินทร์ สำหรับเป็นสถานที่รับรองคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมบนพื้นที่สูง จุดรวบรวมงานหัตถกรรมชนเผ่า และสถานที่ฝึกอบรมด้านการทอผ้าแก่สตรีปกาเกอะญอในพื้นที่ รวมทั้ง สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเป็นจุดให้บริการทางการแพทย์พื้นฐานแก่ชุมชน โดยพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และ อสม.น้อย โดยหลังจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลา 1 เดือน ได้มีผู้เข้าใช้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วไป 136 ราย โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบผิวหนัง และโรคตา ตามลำดับ

ข่าว : สุเทพ (สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก)
Cr : iew Pr Rpf ,Newnew168