อบจ.พิษณุโลก อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงบุคลากรในสังกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยนางสาวกนิษฐิกา แพงลาด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการระงับเหตุอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานทำให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น วางแผนการดับเพลิงวิธีการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ฯ และการซ้อมแผนฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและการใช้ผงเคมีแห้งในการดับเพลิงซึ่งไม่ไวไฟที่มีความปลอดภัยสูง โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 100 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย.