กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก
อบรมนักศึกษาวิชาทหาร การป้องกันไฟป่าหมอกควัน และ PM 2.5

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1330-1600 นาฬิกา ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 พันเอก กฤติ พันธะสา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร (รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)) ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก กรมป่าไม้ และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ในการจัดอบรมเรื่องการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า และชมการสาธิตการดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ โดยที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับรู้วิธีการหรือหลักการปฏิบัติต่างๆ อีกทั้งจะได้เป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าซ้ำซาก และญาติพี่น้องในชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่