วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมืองพิษณุโลกพลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมทำโครงการยกฐานะอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) เป็นมรดกโลก

โดยมี นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก, วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาว่าในการเสนอยกฐานะอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) เป็นมรดกโลก ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) เป็นมรดกโลก และจังหวัดจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อดำเนินการต่อไป.

CR: มาโนช บุญยัง ภาพ/ข่าว