พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จับมือ มรภ. พิบูลสงคราม ยกระดับ”หมี่ซั่ว”พัฒนาสู่ Soft Power

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวสมหมาย จิตรบรรจง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพชุมชน ด้วย Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( ส่วนวังจันทน์ )

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมศักยภาพสินค้า “หมี่ซั่ว” ซึ่งถือเป็นอาหารมงคลที่มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ด้านอาหาร และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก มายาวนาน จึงร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยองค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนนำศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “หมี่ซั่วจังหวัดพิษณุโลก” เป็นสินค้าสร้างสรรค์ ที่มีศักยภาพและ มีมูลค่าสูงและสร้างการรับรู้ Soft Power ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป