ป.ป.ช.ภาค 6 เผยมติคณะกรรมการชุดใหญ่ ชี้มูลความผิด นายก อบจ. กำแพงเพชร ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยมิชอบ  

วันที่ 13 ธ.ค.2566 นายวณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 6 เปิดเผยเรื่องมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 จำนวน 1 เรื่อง

เรื่องกล่าวหา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยมิชอบ กล่าวคือ เมื่อปีปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนและรถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 7 คัน วงเงิน 10,500,000 บาท และจัดซื้อรถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 1 คัน วงเงิน 1,380,000 บาท แต่ปรากฏว่ามีการอนุมัติให้ใช้รถยนต์ที่จัดซื้อดังกล่าว ให้กับผู้ใช้ในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมีผู้ใช้งานประจำโดยตลอด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ดังนี้

  1. นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีมูลความผิดทางอาญาและมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2550 
  2. นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิด

การขี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

รายงานข่าวแจ้งว่า นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กําแพงเพชร เป็นพี่ชาย นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยปรากฎชื่อเป็นหนึ่งในข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นจำนวน 60 ราย (ลอต 4) ที่ถูกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดโดยเร็ว ก่อนจะได้คืนตำแหน่งในเวลาต่อมา

ขณะที่ คดีการจัดซื้อรถยนต์ปี 2556 ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ นายสุนทร รัตนากร ถูกสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ เกิดขึ้นจากการที่ สตง.ตรวจสอบพบว่า อบจ.กำแพงเพชร ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 7 คัน วงเงิน 10,500,000 บาท

ในช่วงปี 2556 โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ตามหนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ 0037.4/8894 ลงวันที่ 27 ส.ค.2555 ขณะนั้นไม่มีสภาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าว ในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย.2556 รวมเป็นเงิน 9,593,500 บาท ซึ่งขณะนั้นมีสภา อบจ.กำแพงเพชรแล้ว แต่มิได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ เมื่อจัดซื้อมาแล้วนำไปให้ นายกอบจ.กำแพงเพชร รองนายก อบจ. จำนวน 2 คน ที่ปรึกษานายก อบจ.จำนวน 3 คน และเลขานุการนายก อบจ.ใช้ในลักษณะเป็นรถส่วนตัว หรือ รถประจำตำแหน่ง พฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ตั้งงบประมาณอนุมัติงบประมาณและเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุมัติ น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและคณะบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีค่าน้ำมันเชื่อเพลิงที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้รถยนต์ดังกล่าว อีกจำนวน 569,318 บาท