พมจ.แม่ฮ่องสอน จับมือเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน บริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ อ.แม่สะเรียง-อ. สบเมย นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงาน พมจ.โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสบเมยและโรงพยาบาลแม่สะเรียง และผู้ช่วยคนพิการ (pa) อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง ร่วมออกหน่วยบริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ตามโรงพยาบาล ทั้ง 2 แก่ง ทั้งนี้มีคนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ มารับการตรวจประเมินความพิการ และขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ จำนวน 52 ราย ต่ออายุ บัตร และเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในบัตร จำนวน 15 ราย พร้อมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ โครงการดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อทำบัตรประจำตัวคนพิการถึงตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการจัดบริการ ที่ช่วยให้ประชาชน ได้เข้าถึงสิทธิ และบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น
นอภ.เถิน ช่วยแม่'ผีน้อย'ในประเทศเกาหลี เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยลูกผ่าตัดสมอง . วันที่ 31 ม.ค. 66 ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ฉัตรชัยรัตน์ ปลัดอำเภองานปกครอง และนางสาวนงลักษณ์ ชัยวงศ์ ปลัดอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ครอบครัวนางบัวรัตน์ ดีจิตร (แม่) และนางรำแพน เมืองชื่น (ภรรยา) ของนายณรงค์ ฝั้นเฝือ ผีน้อยป่วยในประเทศเกาหลีใต้ . กรณีนายณรงค์ ฝั้นเฝือ ผีน้อย ล้มป่วยกระทันหัน เส้นเลือดแตกในสมอง ได้ผ่าตัดแล้ว เมื่อวันที่ 19 ม.ค. หมอตรวจดูอาการ ยังไม่ได้สติ และไม่ตอบสนอง เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา หมอจึงวินิจฉัยจะผ่าตัดอีกครั้ง นั้น . นายอำเภอเถิน ได้ให้กำลังใจ และทำหนังสือถึง ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเถิน...
ตม.เชียงแสน จัด“ตม.ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว”บริจาคผ้าห่มนักเรียนถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนอุปกรณ์วันเด็ก ปี 2566 วันที่ 12 ม.ค.66 เวลา 07.30 น. ด่านตม.เชียงแสน โดย พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับ คุณรสริน รวิศโอฬาร กรรมการผู้จัดการบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม “ตม.ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว” บริจาคผ้าห่มกันหนาว 450 ชุด ทุนการศึกษา 4,000 บาท อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 โดยได้มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา หมู่ 6 บ้านกิ่วกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 300...
แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบบ้านและความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือประชาชนอำเภอบางมูลนาก วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบบ้าน ให้กับครอบครัวนางกัน จารุวาที อายุ 68 ปี ณ บ้านเลขที่ 163/3 ถ.ประเวศน์ใต้ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยเป็นการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างกองทัพภาคที่ 3 กับสโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรไลออนส์พิจิตรเมืองคุณธรรม และส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกว่า 40 วัน จึงแล้วเสร็จ โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ฝ่ายทหาร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4 นายอำเภอบางมูลนาก นายกสโมสรไลออนส์แต่ละสโมสร ในส่วนของ ภาค 310 เอ...
"จุติ"แต่งตั้ง"ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร" นั่งที่ปรึกษาด้านสถาบันครอบครัว ด้วยคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 885/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีด้านสถาบันครอบครัว เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความคุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ 2545 จึงแต่งตั้ง นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองบิน 46 ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2. โรงเรียนยางโกลนวิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 3. โรงเรียนบ้านหลังเขา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งต่อและนำไปแจกให้พี่น้องประชาชน ในการบรรเทาภัยหนาวในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พะเยา หนาวหมอก "เหมยขาบ" นายอำเภอ-พระ-กำนัน แจกผ้าห่มกันหนาว ชาวบ้าน วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยามักหมอกตกหนาวเย็นอุณหภูมิลดเหลือ 16-18 องศาทำให้เกิดเหมยขาบ น้ำค้าง เกาะบนยอดหญ้า หมอกปกคลุมทั่ว และผู้คนทั่วไปและผู้ที่ขับยวดยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนท้องถนนต้องสวมใส่เสื้อกันหนาว จะให้ร่างกายอบอุ่น อากาศหนาวเย็น นายนพรัตน์รักไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดดอกคำใต้ พระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศีล นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ร่วมมอบผ้าห่มบรรเทาความหนาวเย็นให้กับผู้สูงอายุตำบลถ้ำ ณ.สวนรุกขชาติ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อบรรเทาความหนาว ขณะที่อากาศหนาวเย็น ลงมุกวัน ให้มีหมอกตกลงปกคลุมหนาแน่นสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา อุณหภูมิเริ่มลดลง ทุกวันด้วย ท้องฟ้าปิดปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก ทำให้อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน
พะเยา จับแล้วมือแทงกันดอกคำใต้ วันที่ 14 ธ.ค 65 เวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ติดตามกรณีเหตุแทงกัน เหตุเมาทะเลาะวิวาทแทงกันได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดที่บ้านนายยอด เครือสาร อายุ 59 ปีบ้านเลขที่157 หมู่ 9 บ้านห้วยทรายเลื่อนตำบลสันโค้ง อ. ดอกคำใต้จังหวัดพะเยา โดยคู่กรณีมือมีดคือนาย บุญรอด สุขแก้ว อายุ47ปี บ้านเลขที่ 39ม9 เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน ใช้อาวุธมีดไปแหลมยาว 15 นิ้ว แมวเข้าลำตัว ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวม 4 แผลจนปลายมีดทิ่มทะลุปอดจนทางโรงพยาบาลดอกคำใต้นำส่งต่อโรงพยาบาลพะเยาเพื่อแพทย์ทำการรักษาซึ่งล้าสุดอาการพ้นขีดอันตรายหลังก่อเหตุมือมีดก็ได้ทำการหลบหนีไปจนกระทั่ง ต่อมาเวลา 15.30 น.นายวีระพันธ์ คำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 บ้านห้วยทรายแก้ว ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยาได้รับประสานจากนายแสวง สุขแก้ว ซึ่งเป็นญาติ นายบุญรอด สุขแก้ว มือมีด นำตัวมามอบตัวโดยมีร.ต.อ.องอาจ หาที รองสว.(สอบสวน)...
พะเยา คืบหน้าหนุ่มใหญ่เมาแทงกันดอกคำใต้ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามกรณี เหตุเมาทะเลาะวิวาททะเลาะกันแล้วใช้ อาวุธมีดแทงกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บ้านของนายยอด เครือสาร อายุ 59 ปี บ้านเลขที่157 หมู่ 9 บ้านห้วยทรายเลื่อน ถนนสายบ้านจำไก่-ป่าซาง ตำบลสันโค้ง อ. ดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ขณะที่นั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนรุ่นน้องเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมา คือ นายบุญรอด สุขแก้ว อายุ47ปี แล้วทะเลาะกันแล้วนายบุญรอด สุขแก้ว ได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมเข้าทิ่มแทงตามลำตัวของนายยอด เครือสาร ตามลำตัวทั้งด้านหน้าและแผ่นหลัง จำนวนหลายแผล หลังถูกแทงนายยอดก็ได้วิ่งเข้ามาให้เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามคนละฟากถนน เป็นพอพักและร้านขายของชำ ช่วยเหลือและทางเจ้าของหอพักร้ืนขายของชำได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเหลือนำส่งรพ.ดอกคำใต้ และทางรพดอกคำใต้ได้ส่งตัวไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา หลังเกิดเหตุวันนี้ทางร้อยตำรวจเอก สุพจน์ ใจยา รองสว.สส. พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสภ. ดอกคำใต้ได้ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุและติดตามผู้กระทำผิดที่ได้ก่อเหตุและได้หลบหนีไปเพื่อทำการติดตามจับกลุ่มต่อไป จากการสอบถามนางกาบจันทร์ใสสม อายุ72ปีบ้านเลขที่111ม.9 บ้านห้วยทรายเลื่อน ซึ่งเป็นพี่สาวของนายยอดเครือสาร ที่ถูกแทง กล่าวว่าน้องชายปกติจะอยู่บ้านคนเดียวแต่ก็มักจะมีมารดาเพื่อนๆและเพื่อนรุ่นเดียวกันทั้งรุ่นน้องมักจะมาเที่ยวหาที่บ้านและจะนั่งดื่มสุราการเป็นประจำสำหรับคนที่ก่อเหตุหรือนายบุญรอดได้มานอนบ้านน้องชาย 2-3 คืนแล้ว ทั้งที่น้องชายเคยบอกว่าไม่ต้องมาบ่อยไม่เคยไล่ให้กลับแต่กลุ่มเพื่อนๆและมือมีดต่างก็ได้มาร่วมชุมนุมนั่งดื่มสุราที่บ้านกันอยู่เป็นประจำวันเกิดเหตุน้องชายและมือมีดและกลุ่มเพื่อนๆก็ได้นั่งดื่มสุราด้วยกันที่บ้านทั้งช่วงค่ำจนเป็นเหตุดังกล่าวสำหรับน้องชายก็ถูกแทงตอนนี้ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยาขอรับรองว่าน้องชายเป็นคนดีทำการทำงานมีรายงานเลือกสวนเป็นของตัวเอง
พิษณุโลก ผบ.นพค.34 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบผ้าห่ม-ถุงยังชีพ และผู้ด้อยโอกาส อ.ชาติตระการ วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก รณยุทธ โพธารามิก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน และถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ อบต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากภัยหนาว และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนในพื้นที่ก่างไกล นอกจากนี้ พันเอก รณยุทธ โพธารามิก ผบ.นพค.34 ยังรุดเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบผ้าห่มและถุงยังชีพถึงบ้านพัก ถือเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทยที่เน้นย้ำให้ดูแลประชาชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
error: Content is protected !!