ผู้เขียน: northern

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ ฯ พระพระเทพวัชรญาณเวที วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ…