อบจ.พิษณุโลก มอบรถนั่งคนพิการและรถสามล้อโยกมาตรฐาน 3 ราย อ.เมือง -อ.เนินมะปราง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ นำรถนั่งคนพิการและรถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ ตามโครงการ “ศูนย์บริการรถนั่งคนพิการและรถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ไปมอบให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ นายสังวาล ไพรรอด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 389 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก และ นายสมศักดิ์ ก้อนแก้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว

ต่อจากนั้นนำรถนั่งคนพิการไปมอบให้แก่ผู้พิการในตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นายหัสดี ม่วงอ่อง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน ทางการเคลื่อนไหวและการได้ยิน ท้้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 13 โครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ อปท. 5 แห่ง และโรงพยาบาล 8 แห่ง เพื่อขอรับเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ สนับสนุนและช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น.