แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน ให้ชาวนาพิจิตร นำไปปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ที่ คลังน้ำมันพิจิตร ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน โครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร โดยมี หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS Group และคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ และพลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ พลตรี นพดล ยงพาณิชย์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักมูลนิธิชัยพัฒนา เสนอให้กองทัพภาคที่ 3 นำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่เกษตรกรพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 11 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,640 กิโลกรัม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรอบการทำนาปี 2567 (ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567) โดยใช้พื้นที่แปลงนาประมาณ 176 ไร่

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ให้กับเหล่าเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในวันนี้ ดังนั้นกองทัพภาคที่ 3 จึงขอให้เกษตรกรทุกท่าน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้เป็นไปตามพระราชประสงค์