พิษณุโลก ประกาศปิดป่า 14 วัน ห้ามบุคคลเข้าป่าโดยเด็ดขาด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ฝ่าฝืนปรับ 1 แสนบาท ถ้าเผา เจอ 4-20 ปี หรือปรับสูงถึง2ล้านบาท

วันที่ 1 พ.ค.67 นายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ออกประกาศห้ามบุคคลทั่วไปเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง เพื่อป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน แก้ปัญหาไฟป่า สืบเนื่องจากช่วงเวลาฤดูแล้งของทุกปีมักเกิดปัญหาไฟป่า ก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอันเป็นผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศโลก ถือว่าเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับที่ผ่านมามีการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองเป็นจำนวนมาก สาเหตุของไฟป่าเกิดจากการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร หาของป่า ล่าสัตว์ และการลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่า

นายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา กล่าวว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อันจะส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยรอบพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่ง พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 คือ

ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ท้องที่ตำบลบ้านดง ตำบลป่าแดง ตำบลชาติตระการ และตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และท้องที่ตำบลน้ำไผ่และตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

  1. การเผาหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดไฟในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ต้องมีการควบคุมไม่ให้มีไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า หากเกิดไฟป่าด้วยสาเหตุดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 99
    แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

เนื่องจากสถาณการณ์ปัจจุบัน เกิดเหตุไฟไหม้ป่ามีความรุนแรง เกิดขึ้นทั่วพื้นที่ ทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลายและสัตว์ป่าล้มตายจำนวนมาก จึงขอปิดป่า ห้ามบุคคลเข้าป่าโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 67 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 67
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 67