รพ.พะเยา ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางดอนคำ แก้วบุญเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ดังนี้

1.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน
3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดๆที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน

โดยโรงพยาบาลพะเยา ได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญในเรื่องป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงกำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดนโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการป้องปราม และป้องกันปัญหาการทุจริตในโรงพยาบาลพะเยา