อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภค- บริโภค ประชาชน 2 ตำบล อ.วังทอง

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจุรีภรณ์ สุภาแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 96,000 ลิตร ไปมอบให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 2 ตำบล ของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยจุดแรกเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 36,000 ลิตร ไปบรรจุใส่แท๊งค์น้ำของสถานีผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ 6 บ้านซำบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ตามคำร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค และจุดที่ 2 ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จำนวน 60,000 ลิตร ตามคำร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง

ทั้งนี้ จ้าหน้าที่ได้นำน้ำอุปโภค-บริโภคไปบรรจุน้ำใส่ภาชนะกักเก็บน้ำให้ตามบ้านเรือนของประชาชนที่กำลังขาดแคลนน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป.