อุตรดิตถ์ กรมการค้าภายใน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ แปลงหอมแดง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานปล่อยรถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ชึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาเรื่องราคาจำหน่ายหอมแดง ไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนการผลิต ตามนโยบายที่ได้รับจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กรมเข้าไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลไปจนจบฤดูกาล

โดยประสานผู้รับซื้อเข้ามารับซื้อหอมแดงสดคละในพื้นที่ในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 12 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกร ดึงผลผลิตออกนอกพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้เกษตรกรไม่ถูกกดราคา และขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตหอมแดงอีกช่องทางหนึ่ง โดยรับซื้อ ปริมาณ 15 ตัน เป็นเงิน จำนวน 180,000 บาท

จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดง ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 2,784 ไร่ ผลผลิตรวม 7,531.90 ตัน ขณะนี้ ผลผลิตหอมแดง (ฤดูแล้ง) เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และจะออกสู่ตลาดมาก ในเดือนมีนาคม สิ้นสุดฤดูกาลต้นเดือนเมษายน ปลูกมากที่ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด พื้นที่เพาะปลูก อำเภอน้ำปาด จำนวน 1,980 ไร่ ผลผลิตรวม จำนวน 5,593.50 ตัน

หอมแดงตำบลเด่นเหล็ก เป็นหอมแดงที่มีคุณภาพ มีลักษณะเด่น คือ หัวโต สีแดงอมม่วง รสชาติเผ็ดฉุน กรอบน่ารับประทาน เก็บได้นานหลายเดือน (6 เดือน) อีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูง เพราะมีธาตุกำมะถัน ธาตุโปรแตสเซี่ยม ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กในดินซึ่งเป็นธาตุทางธรรมชาติสูงจนได้รับคำชมจากพ่อค้า แม่ค้าต่างถิ่น ที่เข้ามารับซื้อว่า เป็นหอมแดงคุณภาพที่ดี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน