อุตรดิตถ์ Kick off การรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน เน้นการป้องปราม

วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการ Kick off การรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควันพร้อมทำแนวกันไฟ โดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักถึงภัยของการเผ่าป่าและพิษภัยของหมอกควัน อันเป็นหนึ่งในวิกฤตของภาคเหนือในขณะนี้ ชึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ และยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น

โดยสภาพลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขาและที่สูง และมีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นเกือบร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี ทำให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศบางช่วงวันอยู่ในค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้เริ่มการรณรงค์กิจกรรมขึ้น โดยการปล่อยแถวพิธีเปิดยุทธการ Kick off การรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกพร้อมทำแนวกันไฟ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด และจะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในเรื่องการเผาป่า สร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ป่า และใช้วัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อลดต้นตอ ปรับเปลี่ยนมาสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน