ม.พะเยา จัดวิจัยสร้างเครือข่ายระดับชาติ พร้อมมอบรางวัลนักวิจัย

วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ)นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในทางสังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มชีด ความสามารถทางเศรษฐกิจ ในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals” ซึ่งจะเป็น เวทีทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติในการพัฒนา ศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย โดยการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ต่อไป

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดรูปแบบการนำเสนอผลงานในการประชุม วิชาการฯ ให้เป็นลักษณะ Hybrid โดยมีทั้งการนำเสนอแบบ Onsite Conference ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Online Conference

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 160 ผลงาน และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ นิทรรศการของมหาวิทยาลัยพะเยา การประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Innovation for Smart City) เมืองต้นแบบเทศบาลตำบลแม่เหียะ”

การประชุมสัมมนาวิชาการย่อย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นการจัด ครั้งที่ 1และการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 4 รางวัล ได้แก่รางวัลโครงการ “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ,รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับ นานาชาติ ปี 1 พ.ศ. 2565 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสาขาดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์,รางวัลนักวิจัยที่สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างประโยชน์เชิงชุมชุม และรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม,รางวัลการนำเสนอผลงาสครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 25-27 มกราคม 2567 เพียง 3 วันเท่านั้น

สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.พะเยา

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา