พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬา “แม่ระกาเกมส์” อ.วังทอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลแม่ระกาประจำปี 2567 “แม่ระกาเกมส์” ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อรวมพลังประชาชนตำบลแม่ระกาต้านยาเสพติด กระตุ้นให้ประชาชนตำบลแม่ระกาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลแสดงความสามารถด้านการเล่นกีฬาตลอดจนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้กับคนภายในตำบล โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในตำบลแม่ระกา รวมถึงประชาชนทั่วไปใน 15 หมู่ของตำบลแม่ระกาเข้าร่วมการแข่งขัน.