อนุบาลพิษณุโลก บรรพชาสามเณร – บวชศิลจาริณี ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(คลิป)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเศิลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฉลองครบรอบ 80 ปีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 271 คน บรรพชา 146 คน และนักเรียนหญิง บวชเศิลจาริณี 125 คน ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน นี้
เวลา 4 วัน 3 คืน และในครั้งนี้เป็นปีที่ 6

ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรมตามแนวทางหลักพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อบิดา-มารดา ครู อาจารย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยมีว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธี ภายในโครงการมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก