"จุติ" เปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมแห่งที่ 2 มุ่งดูแลเด็ก เยาวชนเปราะบาง ขยายโอกาสการศึกษา วันที่ 17 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน โดนมีนายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน มีเด็กในความอุปการะจํานวน 27 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันฯ และโรงเรียนนครไทย และวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนครไทย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ จากนั้นเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเนินเพิ่ม ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5...
"จุติ"มอบโล่- เข็ม- ประกาศเกียรติคุณ ดีเด่น 9 จังหวัดเหนือล่าง เปิดจดทะเบียนคนพิการ-สวัสดิการแห่งรัฐ 2 อำเภอ วันที่ 14 กันยายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพิธีมอบโล่ เข็ม และประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัคร และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานว่า โครงการเชิดชูเกียรติผู้กระทำความดีและเสียและเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วน มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคมการเฝ้ารอฟังและเตือนภัยทางสังคมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จากนั้น เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เพื่อเปิดโครงการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ (One Stop...

พิษณุโลก "จุติ"ติดตามผลการ ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกร่าง ย้ำเน้น 3 ด้าน ให้ความช่วยเหลือประชาขน (คลิป) วันที่ 9 กันยายน 2565 13.30 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะผู้บริหาร เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกร่าง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บเานกร่าง ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังปัญหาและให้แนวทางในการแก้ไข เพื่อให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นายจุติ กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ ประการที่ 1.อยากให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 บอกให้ อบต. บ้านกร่างไปแล้วว่าให้เกิน 80 % ส่วนเข็มที่ 2 ให้เกิน 90% เพราะกระทรวงสาธารณสุขบอกไปแล้วว่า ถ้าฉีดถึง 3 เข็ม จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น...

พิษณุโลก ชาวอำเภอวังทอง เดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันแรกคึกคัก (คลิป) วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ลงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนที่มารับบริการวันแรก ณ จุดลงทะเบียนจุดที่ 1 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวังทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากอำเภอวังทอง ได้จัดจุดบริการประชาชน กระจายลงในพื้นที่ตำบล รวมทั้งสิ้น 7 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลห่างไกลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน และลดความแออัด โดยมีหน่วยงานรับลงทะเบียนประกอบด้วยธนาคารกรุงไทย-ออมสิน-ธ.ก.ส. โดยที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ อพม. อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลใบสมัครให้แก่ประชาชนตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน และให้ อปท.ในพื้นที่สนับสนุนจัดสถานที่เป็นจุดลงทะเบียนในพื้นที่พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และได้มอบหมายให้ อพม.รับผิดชอบดูแลกลุ่มเปราะบาง ส่วน อสม.ให้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิทุกคนอย่างทั่วถึงไม่ให้ตกหล่น

พิษณุโลก บรรยากาศวันแรกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อยขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือ วันที่ 5 กันยายน 2565 บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณ บริเวณจุดให้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก ซึ่งได้เปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ได้มีพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดินทางนำเอกสาร หลักฐาน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มายืนรอเพื่อที่จะลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลา 08.00 น. นายกิติกร พฤกษะวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงพื้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก และ สาขาสิงหวัฒน์ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ซึงเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ ที่ยังไม่มีงานทำมาประจำจุดให้บริการเป็นเวลา 45 วัน ซึ่งได้มีการแบ่งจุด รับเอกสาร รับบัตรคิว มีจุดกรอกเอกสาร จุดพักคอย...
พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมฯ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ราษฎรอำเภอชาติตระการ ประสบอุทกภัย วันที่ 1 กันนายน 2565 นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้กับชาวบ้านนาม่วง ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เนื่องจากเกิดภาวะฝนตกหนักติดต่อเป็นเวลานาน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในการนี้สภาอุตฯได้แจกถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้ง เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำปลา ไข่ไก่ น้ำดื่ม โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมารับสิ่งของกว่า 100 ราย
ร.อ. ธรรมนัส วางศิลาฤกษ์ พระธาตุ วัดท่ากลองสุวรรณเภรี วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดท่ากลองสุวรรณเภรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์ พระธาตุพระมหาเจดีย์ ธรรมาธิราชมหามงคล ซึ่งประธานในพิธีนำโดยรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่าและคณะเจ้าภาพ รวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากร่วมกันวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัสได้เดินทาลมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระธาตุพระมหาเจดีย์ ธรรมาธิราชมหามงคล วัดท่ากลองสุวรรณเภรี ชึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของตนเองโดยภายในงานมีทางคณะเจ้าภาพ และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก
ม.นเรศวร จับมือกระทรวง พม.สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในโอกาสที่เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “การขับเคลื่อนอาชีพสำหรับคนพิการในยุคโควิดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและเครือข่าย 18 แห่ง โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ สู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทยต่อไป ภายในงานจัดให้มี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Future opportunities of work in post covid-19” และ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีพสำหรับคนพิการในอนาคต” การเสวนาเรื่อง “การสร้างอาชีพแบบ new...

พิษณุโลก นายก อบจ.รุดให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ชาติตระการ -อ.นครไทย พร้อมช่วยเหลือครอบครัวสองสามี-ภรรยาถูกไฟช็อตเสียชีวิต วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ ว่าที่ร้อยตรี ประเชิญ เพชรจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอาวุธ ยวนแห่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย นายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 3 บ้านปากรอง, หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพึง ตำบลชาติตระการ และหมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา...

เชียงใหม่ "จุติ" เร่งแก้ปัญหาดองเค็ม อาคารที่อยู่อาศัย ช่วยผู้มีรายได้น้อย เช่าบ้านราคาถูก วันที่ 20 ส.ค. 65 เวลา 12.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยตรวจเยี่ยมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) อำเภอเมืองเชียงใหม่ และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) อำเภอสันกำแพง ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ นายจุติ กล่าวว่า ตนมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ซึ่งมีความล่าช้าในการก่อสร้างมาหลายปี เนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆ ที่ถูกสะสมไว้นาน ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถเร่งการก่อสร้างต่อไปได้...