เชียงราย ประเพณีฟังธรรม ขอฝน เลี้ยงผีขุนห้วยไคร้  ขอฝนตกตามฤดูกาล

ที่บ้านป่าชุมชนในหมู่บ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย นายอนันต์ ปริศนา ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน 7 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ได้ร่วมกันประกอบพิธีฟังธรรมขอฝน ซึ่งเป็นงานประจำปี โดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วม โดยมีสมาคมแม่นน้ำเพื่อชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบล ชมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน ละประชาชน มาร่วมพิธี 

ในปีนี้มีกิจกรรมฟังธรรมขอฝน เลี้ยงผีขุนห้วยไคร้ และะมีการแจกหนังสือประวัติความเป็นมาของประเพณี โดยทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ได้จัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดในการปลูกป่า

โดยพิธีการฟังธรรมขอฝนได้จัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำของชุมชน พิธีกรรมขอฝน มีพระสงฆ์เทศนาธรรมพื้นเมืองเหนือเทศนาธรรมมัจฉาพระยาปลาช่อน ตามความเชื่อโบราณใช้เทศนาเพื่อให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาล ในส่วนของการเลี้ยงผีขุนห้วย ผู้เฒ่าและชายในหมู่บ้านจะเดินทางเข้าไปในป่าที่ลึกห่างจากหมู่บ้านซึ่งถือเป็นจุดที่เป็นต้นน้ำ

เพื่อได้ทำการบอกกล่าวไหว้วอน ผีขุนห้วยให้ประทานฝน ขอฝนให้เพียงพอในการทำการเกษตร ให้ฝนฟ้าเป็นปกติ พืชไร่ นาข้าวอุดมสมบูรณ์ ไม่ให้เกิดความเสียหายจากพายุ ลูกเห็บหรือโรคระบาด ยังรวมไปถึงเรื่องการคุ้มครองคนในชุมชนให้ปลอดภัย ไม่มีเภทภัยร้ายเข้ามายังชุมชน ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง