ม.นเรศวร จัด “ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 12 ตอน”ลูกทุ่งศิวิไลซ์” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ ได้แสดงทักษะที่ตนมี รวมถึงการปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง โครงการนี้นิสิตได้แสดงออกทั้งการร้อง เต้นและเล่นดนตรี รวมถึงการฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน ทั้งเบี้องหน้าและเบื้องหลัง การทำงานร่วมกันของชมรมวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Band โครงการลูกพระฆเนศ ชมรมสืบสานล้านนา ชมรมดนตรีไทย รวมถึงศิษย์เก่าและนิสิตจากหลากหลายคณะ

ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมชมจากประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยม อาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันอื่นๆ เข้าร่วมรับชมกว่า 800 คน ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร