เรือนจำอุตรดิตถ์ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม”เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวตล้อมไป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนายดิเรก สุขเกษม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานว่า เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประเภทกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ด้านหลังเรือนจำ

เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม เป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้รับการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกล้าไม้ใช้ในการปลูกป่าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน.500.ต้น โดยกำหนดพื้นที่ในการปลูกป่าบริเวณส่วนป่าเฉลิมพระเกียรติหลังเรือนจำ และบริเวณพื้นที่เรือนจำที่ว่างเปล่า รวม 3 ไร่ ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน