กองทัพน้อยที่ 3 จัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา พล.อ.นฤทธิ์-พล.ท.กิตติพงษ์

วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 พล.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา พร้อมทั้งส่งธงประจำหน่วย และเอกสารรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 3 ให้กับ พล.ท.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 คนใหม่

พล.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กล่าวว่า ในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 3 กำลังพลมีความรักความสามัคคีส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองทัพน้อยน้ำลงอย่างดำรงอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี

พล.ท.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน พล.อ.นฤทธิ์ สร้างความเข้มแข็งเต็มความสามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาบนพื้นฐานคุณธรรม กองทัพน้อยที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงที่สำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพภาคที่ 3 สามารถแบ่งเบาภาระทั้งควบคุมอำนวยการแผนป้องกันประเทศแผนเผชิญเหตุ หากมีสถานการณ์รุ่นแรงเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อทดสอบการฝึกร่วมกับมิตรประเทศตามแผนที่กำหนดไว้