จังหวัดน่าน ขนสินค้าคุณภาพมาตรฐาน “น่านแบรนด์จากขุนเขาสู่เมืองสองแคว”

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดน่านนำสินค้าอัตลักษณ์คุณภาพมาตรฐาน “น่านแบรนด์และนำนแบรนด์พรีเมี่ยม” มาจัดแสดงและจำหน่าย รวมถึงจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ หวังเชื่อมโยงธุรกิจในประเทศกับจังหวัดพิษณุโลก นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิด “งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน Brand และ Nan Brand Premium ” มีนายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก​ กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน

นายเทวา ปัญญาบุญ กล่าวว่า จังหวัดน่าน อุดมไปด้วยทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม ปัจจุบันมีสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของใช้จากเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์แฟชั่น จากผ้าทอทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากเกษตรแปรรูป สมุนไพรและอาหาร และสินค้าบริการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพจำนวนมาก

การจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน Nan Brand และ Nan Brand Premium ในครั้งนี้ เป็นการนำสินค้าและบริการคุณภาพ น่านแบรนด์ และน่านพรีเมี่ยม มาประชาสัมพันธ์ให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ได้เลือกชมและเลือกชื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงสามารถเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ของทั้งสองจังหวัดอีกด้วย

นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน กล่าวว่า “งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัดน่าน Nan Brand และ Nan Brand Premium” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพิ่มขีตความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับโอกาสทางการค้าและการตลาด ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านสู่ตลาดระดับประเทศและสากล เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านให้สามารถแข่งขันได้/เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน/ และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567

กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์น่านแบรนต์ และน่านพรีเมี่ยม 30 ร้านค้า ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดให้เป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย 4 สาขาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย / สาขาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ / สาขาสิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก ของใช้และของประดับตกแต่ง / สาขาท่องเที่ยวและบริการ

สำหรับสินค้าและบริการที่นำมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผ้าทอมืออัตลักษณ์จังหวัดน่าน เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้ที่ทำจากผ้าทอ เครื่องประดับและของใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟดริป น้ำผลไม้ ไวน์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อสุขภาพ ผลไม้อบแห้ง ถั่วลิสง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ออริจิน่าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัดน่านโดยแท้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้านบริการ ได้แก่ ที่พักรีสอร์ท และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดการจัดนิทรรศการความเป็นมาโครงการพร้อมการจัด Display สินค้าและบริการน่านแบรนค์ และน่านแบรนด์พรี่เมี่ยม