โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง”พระเทพรัตนมุนี” เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก

พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 5/2567 รับทราบเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 7 รูป รวมทั้งพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เนื่องจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ระบุว่า มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)​ ครั้งที่ 28/2566 โดยพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจสังกัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว

ประวัติ
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)
บรรพชาและอุปสมบท
#บรรพชา ณ.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้นดำรงสมณศักดิ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรสุรชัยได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า สุรชโย

การศึกษา
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับถวายพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็น เจ้าคณะภาค ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์
ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่พระปัญญาวชิร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช
ที่ พระราชปัญญาโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพรัตนมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา. https://sangkhatikan.com
ข้อมูลภาพ : เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย